İddianame Kapsamı Dışına Çıkılarak Yargılama Yapılamaz

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Ceza Dairesi

Esas No : 2016/13712
Karar No : 2016/15982
Tarih : 17.10.2016
KAVRAM:
  • HAKARET SUÇU
  • YEREL MAHKEMECE KURULAN HÜKMÜN GEREKÇESİNDE İDDİANAME ANLATIMINDA BULUNMAYAN VAKALARA DAYANILDIĞI
  • İDDİANAME KAPSAMI DIŞINA ÇIKILARAK YARGILAMA YAPILAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Hakaret suçundan sanık … hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/4 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2.100,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, …Asliye Ceza Mahkemesinin 17/12/2015 tarihli ve 2015/166 esas, 2015/837 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 gün ve 219710 sayılı istem yazısıyla dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:

KARAR :

İstem yazısında; ?… 34. Asliye Ceza Mahkemesince sanığın müştekiye yönelik olarak sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden hakarette bulunduğundan bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında da belirttiği üzere ? 73 yaşında hala CIA ajanlarının kucağında oturan vatan haini kahpenin Müslüman değil ancak kendi gibi Münafık Cemaati olur…? şeklindeki paylaşımda müşteki …’in isminin kullanılmadığı, sözlerin kime karşı söylendiği hususunun da içerik itibari ile belirsiz olması karşısında, sanığın unsurları oluşmayan hakaret suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. ? denilmektedir.

Hukuki değerlendirme;

5237 sayılı TCK?nın ?hakaret? başlıklı 125. maddesinde; ?Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.? hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 126. maddesinde; ?Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.? hükmü bulunmaktadır.

İnceleme konusu somut olayda; … Cumhuriyet Başsavcılığının 18.03.2015 tarihli iddianamesiyle, sanık hakkında yalnızca ?twitter? isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdığı bir yazı hakkında dava açıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu yazı incelendiğinde, dosya kapsamında şikayetçi olan müştekinin isminin yazılmadığı görülmektedir. TCK’nın 126. maddesi uyarınca hakaret edilen kişinin kim olduğu ve sanığın söylediği sözlerin muhatabının anlaşılamadığı tespit edilmiştir.

Yerel Mahkemece kurulan hükmün gerekçesinde, iddianame anlatımında bulunmayan, sanığın suç tarihinden önceki ve sonraki paylaşımları esas alınarak mağdurun belirlendiği görülmektedir. Sanığın suç tarihinden önce ve sonra yaptığı paylaşımlarda müştekinin isminden bahsetmesinin suç tarihinde yaptığı paylaşımda müştekiyi kastettiğini göstermemektedir. Hüküm gerekçesinde Mahkemece iddianame kapsamı dışına çıkılarak yargılama yapıldığı belirlenmiştir.

Bu suretle kurulan hüküm hukuka aykırı görülmüştür.

Sonuç ve Karar;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

1- Hakaret suçundan sanık … hakkında, … Asliye Ceza Mahkemesinin 17/12/2015 tarihli ve 2015/166 esas, 2015/837 sayılı kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2- Hükümdeki hukuka aykırılık sanığa verilen cezanın kaldırılmasını gerektirmekle, anılan Kanun maddesinin 4-d fıkrası gereğince, sanığa hakaret suçundan verilen 2.100 Türk lirası adli para cezasının KALDIRILMASINA,

3- Bu suçtan hükmolunan cezanın çektirilmemesine,

4- Kararda yer alan diğer hususların olduğu gibi bırakılmasına, 17.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın