altinoz.com.tr

Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)

27 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29870

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kara üzerinde kurulu olan sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten gerçek ve tüzel kişileri, bu havaalanlarında havacılık faaliyetleri yürüten işletmecileri, havaalanı kullanıcılarını ve havaalanı işletmecilerinin yönetici personelini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, suya iniş ve kalkış yapılan yerler ile heliportların sertifikasyonu ve işletimi ile ilgili usul ve esasları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 ve 22 nci maddeleri ile 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesinin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Apron: Uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme ya da indirme, yakıt ikmali, park etme veya bakım amaçlı barınacakları kara üzerindeki bir havaalanında tanımlanmış alanı,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç) Başvuru dosyası: Başvuru sahibi tarafından havaalanı sertifikası almak için Genel Müdürlüğe sunulan ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yer alan havaalanı sertifikası başvuru formu ve eklerini,

d) Başvuru sahibi: Bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası almak için Genel Müdürlüğe başvuru yapan gerçek veya tüzel kişileri,

e) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,

f) ED 50: Ortak uluslararası 1924 Hayford Elipsoidine göre oluşturulan datumu,

g) Emniyet yönetim sistemi: Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları ve prosedürleri içeren emniyetin yönetimine yönelik sistematik yaklaşımı,

ğ) Form-4: Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanan yönetici personel onay formunu,

h) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

i) Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için kullanılması öngörülen, içindeki bina, teçhizat ve tesisat da dâhil olmak üzere karada veya suda belirlenmiş alanı,

j) Havaalanı el kitabı (HEK): Havaalanı işletimine yönelik etkin bir yönetim yapısı ve sistematik yaklaşımı yeterli bir şekilde tarif edecek nitelikte havaalanı sahasının özelliklerine ilişkin bilgileri, havacılık bilgi yayınında bulunması gereken havaalanı özelliklerini, havaalanı işletimiyle ilgili tüm prosedürleri ve emniyet tedbirlerini, havaalanı yönetimi ve emniyet yönetim sistemine ilişkin bilgileri, havaalanı personelinin emniyete ilişkin görevleri ve sorumluluklarını içerecek şekilde başvuru sahibi tarafından hazırlanan dokümanı ve eklerini,

k) Havaalanı planı: Havaalanı sertifikası başvurusunun bir parçası olarak, varsa gelişime yönelik hususlar da dikkate alınarak havaalanının tam konumunu ve havaalanı arazisinin sınırları ile havaalanı referans noktasını ve koordinatlarını gösteren, üzerinde mevcut tüm pistler, taksiyolları, apronlar, tesisler ve yapılar ile yapılması planlanan tüm pistlerin açıkça gösterildiği, mevcut ve yapılması planlanan tüm pistlerin pist başlarına ait ED 50 sisteminde 3 derecelik UTM koordinatlarının yer aldığı, 1/10.000 ölçekli olarak hazırlanmış ve başvuru sahibi tarafından onaylanmış planı,

l) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

m) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Havaalanı kullanıcıları: Hizmet üretmek için havaalanı tesis ve kolaylıkları ile altyapısını kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Havaalanı sertifikası: Havaalanı işletimi için bu Yönetmelik kapsamında verilen belgeyi,

ö) Havaalanı yöneticisi: DHMİ Genel Müdürlüğünde havalimanı başmüdürü veya havalimanı müdürünü, diğer havaalanı işletmecilerinde havaalanındaki hizmetlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla görevli havaalanı yönetici personelini,

p) Heliport: Helikopterlerin iniş, kalkış ve yer hareketleri için tamamen veya kısmen kullanılmak üzere belirlenmiş alanı,

r) İşletmeye başlama tarihi: Yeni inşa edilen havaalanları için inşaatın tamamlanmasının planlandığı tarih; işletilmekte olan havaalanları için ise yeni havaalanı işletmecisinin havaalanını işletmeye başlamayı planladığı tarihi,

s) Genele açık havaalanı: Kullanıma açık olduğu zamanların Türkiye Havacılık Bilgi Yayınında yayımlanmış olduğu ve havaalanının fiziki ve teknik olanakları elverdiği ölçüde havaalanını kullanmak üzere izin verilmiş olan tüm kişilerin aynı kurallar altında ve eşit şartlarda özel bir izin gerektirmeden veya herhangi bir kısıtlama yapılmadan kullanımına açık olan havaalanını,

ş) Mânia: Hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunmakla birlikte hava seyrüseferi için tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmını,

t) Özel statülü havaalanı: Sadece havaalanı işletmecisi ile havaalanı işletmecisinin izin vereceği kişiler tarafından kullanılan ve ticari hava taşıma operasyonu yapılmayan havaalanını,

u) Pist: Hava araçlarının inişi ve kalkışı için hazırlanmış kara üzerindeki havaalanında tanımlanmış bir dikdörtgen alanı,

ü) Sorumlu müdür: Genel Müdürlükçe gerekli görülen standartları ve havaalanı işletmecisi tarafından tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere, işletmenin tüm faaliyetlerini finanse etme ve yürütme yetkisine, işletmeyi tek başına temsil etme yetkisine ve ayrıca sorumlu olduğu işletmenin insan kaynakları, mali konular ve emniyet ile ilgili diğer konularda nihai yetkisine sahip kişiyi,

v) Taksiyolu: Uçakların taksi yapmaları için oluşturulmuş ve havaalanının bir bölümü ile diğer bölümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla kara üzerindeki bir havaalanında tanımlanmış yolu,

y) Ticari havaalanı: Ticari hava taşıma operasyonları için kullanılan havaalanını,

z) Ticari hava taşıma operasyonu: Ücret karşılığında yolcu, yük veya posta taşımacılığı amacıyla yapılan hava aracı operasyonunu,

aa) UTM koordinatı: Universal transversal mercator izdüşümünde verilen koordinatı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Havaalanı sertifikasyon gerekliliği

MADDE 5 – (1) Genele açık ve/veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, işleteceği havaalanı için bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası başvurusu yaparak kendi adlarına düzenlenmiş havaalanı sertifikası almaları gerekir.

(2) Kullanım amaçları başvuru formunda belirtilen her bir havaalanı için bir havaalanı sertifikası başvurusu yapılır ve Genel Müdürlükçe bir havaalanı sertifikası verilir.

(3) Genele açık ve/veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, havaalanının uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt eden yazısı üzerine, Genel Müdürlükçe yerinde yapılacak ön denetim sonrasında Bakan tarafından bir defaya mahsus ve en fazla altı ay, birinci fıkrada belirtilen sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanı işletimine izin verilebilir.

(4) Özel statülü havaalanları için havaalanı sertifikası alınması gerekli değildir. Bu havaalanlarının işletilebilmesi için Genel Müdürlükten izin alınır.

Havaalanı sertifikasının geçerliliği

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen sertifika devredilemez. İade edilmediği, geri alınmadığı veya iptal edilmediği sürece, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik ile Bakanlık ve Genel Müdürlükçe yapılan diğer alt düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyulması ve temdit işlemlerinin zamanında yapılmasıyla geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası alan havaalanı işletmecisi, işletim faaliyetine son vermek isterse üç ay önceden işletim faaliyetine son vereceği tarihi Genel Müdürlüğe ve havaalanı kullanıcılarına bildirir.

(3) İşletim faaliyeti sona erdiğinde, Genel Müdürlükçe havaalanı sertifikası iptal edilir ve havaalanı işletime kapatılır. Havaalanı sertifikasının iptalinden itibaren havaalanının bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası alınmaksızın DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilmesine Bakan tarafından en fazla bir yıl izin verilebilir. Bu sürenin bitimine kadar DHMİ Genel Müdürlüğünce havaalanı sertifikası alınmadığında havaalanı işletime kapatılır.

Havaalanı emniyet standartları

MADDE 7 – (1) Havaalanı yapımı, sertifikasyonu ve işletimi için gereken emniyet standartları Genel Müdürlükçe yapılan alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

(2) Bu alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Havaalanı planı

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibi, havaalanı sertifikası başvurusunda, varsa gelişime yönelik hususları da dikkate alarak, havaalanının tam konumunu ve havaalanı arazisinin sınırları ile havaalanı referans noktasını ve koordinatlarını gösteren 1/10.000 ölçekli bir havaalanı planı hazırlar ve onaylanıp basılı ve sayısal olarak Genel Müdürlüğe sunar. Mevcut tüm pistler, taksiyolları, apronlar ve tüm yapılar ile yapılması planlanan tüm pistler bu planda açıkça gösterilir. Mevcut ve yapılması planlanan tüm pistlerin pist başlarına ait ED 50 sisteminde 3 derecelik UTM koordinatları da bu planda yer alır.

(2) Havaalanı planı, havaalanı sertifikasının bir parçasıdır. Havaalanı planında belirtilen sınırlarda bir değişiklik olması, yeni pistlerin yapılmasının veya mevcut pistlerin uzatılmasının planlanması ya da mânia planı kriterlerini veya pist, apron ve taksiyolları için oluşturulan emniyet sahalarını etkileyecek nitelikte yeni yapıların planlanması halinde planlama aşamasında, oluşacak yeni durumun mânia gereklilikleri açısından uçuş, yer ve hava seyrüsefer emniyetine olan etkileri, ortaya çıkabilecek emniyete yönelik riskleri ve alınacak önlemleri içeren bir çalışma yapılır ve bu hususta Genel Müdürlüğün görüşünün alınması zorunludur.

Emniyet yönetim sistemi

MADDE 9 – (1) Havaalanı işletmecisi, işlettiği tüm havaalanları için yalnızca bir emniyet yönetim sistemi oluşturur.

(2) Emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Eğitim

MADDE 10 – (1) Havaalanı işletmecisi, işbaşı eğitimleri dâhil personelinin gerekli eğitimlerini sürekli olarak sağlar. Bu eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikasyon İşlemleri

Havaalanı sertifikası başvurusu için ön şart

MADDE 11 – (1) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı olarak işletilmesi planlanan yer için 7 nci madde gereği Genel Müdürlükçe belirlenen standartlar çerçevesinde ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından havaalanı yapımına izin verildiğine dair Bakanlıktan resmi bir belge alır ve başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe sunar. Bakanlık, havaalanının planlama aşamasında ve bu madde gereği vereceği havaalanı yapım izni öncesinde, 7 nci maddede belirtilen standartlara uyum açısından Genel Müdürlük ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordine kurarak görüşünü alır.

(2) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı yapımının birinci fıkrada belirtilen Bakanlık izni kapsamına uygun şekilde tamamlandığına dair Bakanlıktan resmi bir belge alır ve havaalanı yapımı tamamlandığında havaalanı sertifikası verilmesi öncesinde Genel Müdürlüğe sunar. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapımına başlanan havaalanları için bu belgenin sunulması gerekli değildir.

Başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi ve sertifikanın verilmesi

MADDE 12 – (1) Havaalanı sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işletmeye başlama tarihinden en az doksan gün önce, havaalanı sertifikası başvuru dosyasını Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Havaalanı sertifikası başvuru dosyası 16 ncı maddede belirtilen Komisyon tarafından incelenir. İnceleme sonucu, başvurudan itibaren en geç altmış gün içinde Genel Müdürlükçe başvuru sahibine bildirilir. İnceleme sonucunda eksiklikler tespit edilmişse bu eksiklikler giderilir ve bildiriminden en geç otuz gün içinde gerekli belgeler başvuru sahibince Genel Müdürlüğe gönderilir. Belgeler Komisyonca incelenir ve eksikliklerin tekrar tespiti halinde bu fıkrada belirtilen işlemler tekrarlanır. Herhangi bir eksiklik tespit edilmediğinde, başvuru dosyasının Komisyon tarafından uygun görüldüğü başvuru sahibine bildirilir.

(3) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin Genel Müdürlüğe sunulması şartıyla, başvuru dosyasının uygun görüldüğüne dair Genel Müdürlükçe yapılan bildirimden en geç otuz gün içinde havaalanı emniyet standartları ile hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik standartlara, havacılık güvenliğine yönelik standartlara ve Komisyonca gerek görülmesi halinde uçuş operasyon standartlarına uygunluğu açısından Genel Müdürlükçe yerinde denetleme yapılır. Denetleme sırasında tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine en geç otuz gün içinde bildirilir ve eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibinden bir eylem planı istenir. Başvuru sahibi, en geç kırkbeş gün içinde Genel Müdürlüğe eylem planını sunar. Başvuru sahibince eylem planında tüm eksikliklerin tamamlanacağı belirtilen tarihten itibaren onbeş gün içinde havaalanı, Genel Müdürlükçe tekrar denetlenir. Bu denetimde de eksiklik tespit edilmesi halinde bu fıkrada belirtilen işlemler tekrarlanır.

(4) Genel Müdürlük, başvuru yapılan havaalanında gerekli standartların operasyonel veya fiziki şartlar nedeniyle sağlanamaması durumunda, havacılık emniyetini sağlamak üzere başvuru sahibinden gerekli risk analizlerinin yapılmasını ve bu analiz sonuçlarına göre emniyeti artırıcı ilave tedbirleri almasını ister.

(5) Tüm eksikliklerin tamamlandığının Genel Müdürlükçe tespitinden otuz gün içinde Komisyon tarafından nihai bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunun olumlu olması ve 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği yayımlanan hizmet tarifesinde belirtilen ücretlerin yatırılmasından en geç otuz gün içinde başvuru sahibine Genel Müdürlükçe havaalanı sertifikası düzenlenir ve Bakanın imzasıyla verilir.

(6) Verilen sertifika dördüncü fıkrada ve 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen analiz sonuçlarına göre şarta ve/veya şartlara bağlanabilir. Bu durumda havaalanının işletim şartları sertifika ile birlikte havaalanı işletmecisine bildirilir.

(7) Sertifika verilen havaalanları ve varsa işletim şartları Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP)’nın ilgili bölümlerinde yayımlanır.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havaalanlarının devir işlemleri

MADDE 13 – (1) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen havaalanlarının işletiminin ilgili mevzuat çerçevesinde başka bir işletmeci kurum/kuruluşa devredilmesi halinde, devredilecek havaalanı için devrinden en geç bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine göre devralan kurum/kuruluşun kendi adına havaalanı sertifikası alması gereklidir.

(2) DHMİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan ihale şartnamelerinde ve sözleşmelerinde, Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara uygun havaalanı referans kodu, pist statüsüne göre hangi fiziki düzenlemelerin yapılması gerektiği ve havaalanının hangi şartlarda işletilebileceği hususu ile havaalanının azami gelişim durumunu içeren esaslar açıkça belirtilir. Havaalanı sertifikası alınması için gereken hususlar, ek süreyi gerektiren ilave yatırımları içeriyorsa, bir yıllık havaalanı sertifikası alma süresi Genel Müdürlükçe sözleşmede yer alan süre zarfınca en fazla iki yıla kadar uzatılabilir.

(3) İlave süre dâhil havaalanı sertifikası alma süresi boyunca, havaalanı, DHMİ Genel Müdürlüğünce belirlenen kilit personelin denetimi, gözetimi ve DHMİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilir. DHMİ Genel Müdürlüğünce sürekli olarak denetlenen havaalanında işletim sırasında oluşabilecek eksiklik ve aksaklıklardan DHMİ Genel Müdürlüğü sorumludur. Bu konuda DHMİ Genel Müdürlüğü her türlü tedbiri alır ve/veya aldırtır.

(4) Devralan işletmeci kurum/kuruluşa, kendi adına havaalanı sertifikası verildiğinde DHMİ Genel Müdürlüğü adına daha önceden tanzim edilen havaalanı sertifikası iptal edilmez, havaalanının DHMİ Genel Müdürlüğüne geri devrine kadar temdit edilmek üzere askıya alınır. Havaalanının, geri devrine kadar DHMİ Genel Müdürlüğünce temdit işlemleri tamamlanır.

(5) İşletim süresi sonunda, havaalanının, DHMİ Genel Müdürlüğünce tesis ve mütemmimlerinin devralınıp işletilmeksizin bir başka işletmeciye devredilmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Belirlenen süre içinde devralan kuruluşça havaalanı sertifikası alınması gerekli şartların oluşturulmaması ve havaalanı sertifikası alınamaması halinde havaalanının işletimi, DHMİ Genel Müdürlüğünce geri alınır.

Havaalanlarında görev alacak yöneticilerin tayini

MADDE 14 – (1) Başvuru sahibi, bir sorumlu müdür ve işleteceği her bir havaalanı için bir havaalanı yöneticisi görevlendirir. Yöneticilerin görevlendirilebilmesi için form-4 her bir yönetici personel için doldurulup Genel Müdürlüğe sunulur ve Genel Müdürlükçe onaylanır. Genel Müdürlükçe yapılan onay işlemlerinde 15 inci maddede belirtilen niteliklerin sağlanması şartı aranır. Havaalanında görev alacak yöneticiler, Genel Müdürlükçe onaylanmadan başvuru sahibine havaalanı sertifikası verilmez.

(2) Görevlendirilen sorumlu müdürlerin işletmenin genel müdürü, yönetim kurulu başkanı, ortağı ya da mal sahiplerinden biri olması gerekir.

(3) Yöneticilerin, 15 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olması ve bunu aldığı eğitim, lisans ve sertifika ve benzeri belgeler ile kanıtlaması gerekir.

(4) Sorumlu müdür, aynı zamanda havaalanı yöneticisi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda 15 inci maddede belirtilen yönetici personel niteliklerini ve eğitim şartlarını sağlar.

(5) Havaalanı işletmecisi, yöneticilerden herhangi birini değiştirdiğinde, yeni yönetici için form-4’ü doldurup değişiklikten onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe sunar ve onay için başvuru yapar. Yeni yönetici için yapılan onay başvurusu, başvurudan en geç onbeş gün içinde Genel Müdürlükçe incelenir. 15 inci maddede belirtilen şartların sağlandığının tespiti halinde, yeni yönetici Genel Müdürlükçe onaylanıp onbeş gün içinde havaalanı işletmecisine bildirilir. 15 inci maddede belirtilen şartların sağlanmadığının tespiti halinde ise, yeni yönetici için yapılan onay başvurusu Genel Müdürlükçe reddedilerek onbeş gün içinde havaalanı işletmecisine bildirilir. Bu durumda havaalanı işletmecisi en geç onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe yeniden başvuru yapar.

(6) Yöneticilerden herhangi birisinin ölüm, istifa, tutukluluk ve benzeri olağanüstü hallerde, havaalanı işletmecisi bu yöneticinin yerine önereceği kişi için form-4 doldurulup olağanüstü halin ortaya çıkmasından en geç üç ay içinde Genel Müdürlüğe sunar. Form-4, sunulmasından en geç otuz gün içinde incelenir ve sonucu havaalanı işletmecisine bildirilir.

(7) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen veya işletilecek havaalanları için birinci fıkrada belirtilen sorumlu müdür görevlendirmesi ve yöneticilerin Genel Müdürlükçe onaylanması şartı aranmaz. Ancak üçüncü fıkrada belirtilen hükümler bu havaalanlarında görevlendirilen yöneticiler için de geçerlidir.

Havaalanlarında görev alacak yönetici personelin nitelikleri

MADDE 15 – (1) Havaalanlarında görev alacak yönetici personelin görevi süresince taşıması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sorumlu müdürün, Genel Müdürlükçe istenen standartları ve havaalanı işletmecisince tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere işletmenin tüm faaliyetlerini yürütebilen ve finanse edebilen ve ayrıca insan kaynakları, mali konular ve işletmenin emniyet ile ilgili faaliyetlerine ilişkin diğer konularda işletmeyi tek başına temsil edebilecek yetkiye sahip olması ve görevi süresince bu şartları taşıması gerekir.

b) Havaalanı yöneticisinin, havaalanı işletimine yönelik uluslararası ve ulusal standartlar ile mevzuat konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.

(2) Yönetici personelin alması gereken eğitimler ve bu eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen veya işletilecek havaalanları için birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz. Ancak ikinci fıkrada belirtilen hükümler yöneticiler için geçerlidir.

Havaalanı sertifikası başvurularını inceleme komisyonu

MADDE 16 – (1) Havaalanı sertifikası başvuruları, Genel Müdürün başkanlığında, Havaalanları Daire Başkanı, Hava Seyrüsefer Daire Başkanı, Havacılık Güvenliği Daire Başkanı ve Uçuş Operasyon Daire Başkanının üye olarak yer aldığı bir başkan ve dört üyeden oluşan bir komisyonca incelenir. Başkan veya üyeler bulunmadığında bu kişilerin yerine vekil tayin edilen kişiler komisyonda görev alır. Genel Müdür tarafından gerekli ve uygun görüldüğünde komisyona Genel Müdür yardımcısı başkanlık edebilir. Genel Müdürlük, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak üzere Komisyona temsilci davet edebilir.

(2) Komisyon, komisyon başkanının talebi üzerine toplanarak çalışmalarına başlar.

(3) Komisyon kararlarını oy birliği esasına göre alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Çekimser oy kullanılamaz.

Sivil hava ulaşımına açık askeri havaalanlarının sertifikasyonu

MADDE 17 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanımına yönelik 2920 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında yapılan protokollerde yer alan askeri havaalanlarından sivil kullanıma açık olanlar ve sivil kullanıma yönelik hizmetler kapsamındaki işletim faaliyetlerini yürüten sivil kuruluşların faaliyette bulundukları her havaalanı için bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası alması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen havaalanları için havaalanı sertifikası başvurusu yapan başvuru sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçları için askeri gerekliliklerin olması ve bunun askeri birimlerce bildirilmesi şartıyla 7 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenen standartların başvuru yaptığı havaalanında sağlanamaması durumunda, havacılık emniyetini teminen gerekli risk analizlerini yapar ve bu analiz sonuçlarına göre emniyeti artırıcı ilave tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetleme ve İdari Yaptırımlar

Sorumluluklar

MADDE 18 – (1) Havaalanı işletmecisi, faaliyetlerinin 2920 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülmesinden Genel Müdürlüğe karşı sorumludur ve bu konuda her türlü tedbiri alır ve/veya aldırır.

(2) Havaalanı işletmecisi, işlettiği havaalanındaki hizmetlerin Genel Müdürlükçe belirlenen standartlarda yürütülmesi için HEK’te belirtilen usul ve esaslara uygun işlem yapar.

(3) Havaalanı işletmecisi, HEK’te belirtilen bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlar ve HEK’in güncel halini her yıl en geç mart ayı sonunda Genel Müdürlüğe elektronik ortamda sunar.

(4) Havaalanı işletmecisi, işlettiği her bir havaalanı için Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP)’nda yayımlanmak üzere gerekli tüm havacılık bilgilerini tam ve doğru bir şekilde hazırlar, bu bilgiler doğrultusunda işletim faaliyetlerini gerçekleştirir, bu bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlar.

(5) Havaalanı işletmecisi, Genel Müdürlükçe belirlenen standartlarda emniyet yönetim sistemi ve iç denetim organizasyonu oluşturur.

(6) Havaalanı işletmecisi, havaalanında havacılık faaliyetleri yürüten işletmeciler ile diğer tüm havaalanı kullanıcılarını havaalanına ait uçuş ve yer emniyeti ile havaalanı düzenine ilişkin kurallara uymaya zorlayıcı tedbirleri alır.

(7) 14 üncü maddenin beşinci ve/veya altıncı fıkralarında belirtilen durumların oluşması halinde, havaalanı işletmecisi, yeni yöneticilerin göreve başlayıncaya kadar işletme faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri alır.

(8) Havaalanında uçuş ve yer emniyeti ile havaalanı düzenini sağlamak üzere havaalanında havacılık faaliyetlerini yürüten işletmeciler ile diğer tüm havaalanı kullanıcıları, uçuş ve yer emniyeti konusuyla ilgili kaza-kırım, vaka, kusur ve hataları havaalanı işletmecisine en kısa süre içinde bildirir ve havaalanı işletmecisi ile işbirliği yapar.

Denetleme ve idari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Emniyet standardını düşüren, uçuş ve yer emniyetini doğrudan ve ciddi olarak etkileyebilecek nitelikte yetersizlik veya kusur tespit edildiğinde, havaalanı işletmecisine yazılı olarak bildirilir, yetersizlik veya kusurun derhal giderilmesi istenir ve havaalanı işletmecisine 2920 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır. Yetersizlik veya kusurun giderilmesine kadar havaalanı işletmecisi uçuş ve yer emniyetinin sağlanması için her türlü tedbiri alır ve/veya aldırır.

(2) Emniyet standardının düşmesine yol açabilen ancak uçuş ve yer emniyetini doğrudan etkilemeyecek nitelikte yetersizlik ve/veya kusur tespit edildiğinde, havaalanı işletmecisine yazılı olarak bildirilir ve bu eksiklik ve/veya kusurların giderilmesi için Genel Müdürlükçe belirlenen sürede veya havaalanı işletmecisince belirlenen ve Genel Müdürlükçe kabul edilen sürede bu yetersizlik ve/veya kusurun giderilmesi istenir. İşletmeci, verilen sürede bu eksiklik ve/veya kusuru giderir ve Genel Müdürlüğe bilgi verir. Genel Müdürlükçe veya havaalanı işletmecisince belirlenen sürede tespit edilen eksiklik ve/veya kusur giderilmediğinde havaalanı işletmecisine 2920 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 14/5/2002 tarihli ve 24755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen işletilmekte olan genele açık ve/veya ticari havaalanlarının işletmecileri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Genel Müdürlüğe başvuru yaparak havaalanı sertifikası alır.

(2) Halen işletilmekte olan havaalanları için 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yerinde denetimler Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucu yapılmayabilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.