Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Sayı : 92708280-206.05-E. 3198448

Tarih: 12/06/2017

Konu : Hakediş ödemeleri ve yapı kullanma izin belgeleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yürütülecek işlemler ile usul ve esaslar 07/06/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Bilindiği üzere, Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yürütülecek işlemler ile usul ve esaslar 07/06/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Kurumumuza olan borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçluların ihale makamlarındaki hakediş ödemeleri ile yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmeleri amacıyla düzenlenecek yazılara ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı;

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.

b) Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmekte, dördüncü fıkrasına göre de, geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.

7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Ancak, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.

Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel fınans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlave teminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı) formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan borçluların hakediş ödemelerinde “borcu yoktur yazısı” ile yapı kullanma izin belgesi/teminat iadelerinde verilen “ilişiksizlik belgesi” işlemlerinin yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın