Haciz Sırasında Verilen Sözlü Muvafakat İle Emekli Maaşının Tamamı Haczedilebilir

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2017/2047
Karar No : 2017/6493
Tarih : 26.04.2017
ÖZET :
  • EMEKLİ MAAŞINA HACİZ
  • SÖZLÜ MUVAFAKATİN VERİLMESİNİN SONUÇLARI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Samsun 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 31/12/2015 tarih, 2015/682 Esas ve 2015/775 Karar numaralı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 22.11.2016 tarih, 2016/18098-24032 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, emekli maaşına konulan haczin 5510 Sayılı Kanun`un 93.maddesi gereğince kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, borçluya örnek 7 numara lı ödeme emrinin 08.03.2015 tarihinde tebliğ ediliği, takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği, borçlunun adresinde yapılan 02.06.2015 tarihli haciz sırasında “… ben borcu iki ay içerisinde ödeyeceğim, emekliyim, emekli maaşı almaktayım, iki ay içerisinde ödeyemezsem 15.09.2015 tarihinde emekli maaşımdan kesilmesine muvafakat ediyorum (tamamının)…“ şeklinde muvafakat verdiği, alacaklının 29.06.2015 tarihli talebine istinaden borçlunun emekli maaşına haciz uygulandığı görülmektedir.

Borçlunun emekli maaşının kesilmesine dair beyanı karşılıklı edimleri içermeyip, tek taraflıdır. Dolayısıyla muvafakatin şarta bağlı olduğundan söz edilemez. Alacaklı tarafından borçluya 2 aylık süre verilmiş ve bu süre zarfında borç ödenmediğinden borçlunun emekli maaşına haciz uygulanmıştır.

O halde, mahkemece şikayetin reddine dair verilen karar doğru olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ :

Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 22/11/2016 tarih ve 2016/18098 E.-24032 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 26/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın