Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

20 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29833

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu, 31 inci ve 40 ıncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Eşyanın gümrüğe sunulması

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına yetkili gümrük idaresince izin verilir.

Başvuru ve beyannamenin tescili

MADDE 4 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde Türkiye Gümrük Bölgesine bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi o ayın ilk on günü içinde tescil edilir.

(2) Beyana esas miktarın tek seferde veya kısım kısım gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi en geç eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde tescil edilir.

(3) Yükümlüler tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında, miktara ilişkin rapor/belge/tutanak ile kıymet unsurlarını kapsayan sözleşmenin örneği, onaylı çevirisi veya eşyaya ilişkin fatura gümrük idaresine sunulur. Sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüslerinden sözleşme istenmeyebilir. Eşyanın kıymeti, ay içinde teslim edilmesi öngörülen miktar ve alım-satım sözleşmesinde yer alan birim kıymet esas alınarak beyan edilir. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilir.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından “BS-4” kodu seçilir.

Miktar, kıymet tespiti ve vergi tahakkuku

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler içinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde vergi hesaplaması, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mevcut belgelerde kayıtlı miktar ve kıymet esas alınarak yapılır.

(2) Ay içinde sürekli akış halinde, kısım kısım veya tek seferde gelen ve serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler, beyannamenin tescil anında beyan edilememesi halinde, en geç eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca ibraz edilen fatura ve diğer belgeler esas alınarak beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri aynı süre içinde ödenir.

(4) Faturanın belirtilen süre içinde gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yetkili gümrük idaresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması halinde, söz konusu sürelerin bitiminden itibaren beyannamenin tescil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

(2) 5 inci maddede belirtilen süreye kadar ithalat vergilerinin ödenmemesi nedeniyle eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, vade tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı tahsil edilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen sürelerin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(4) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ile sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 9) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 9)’ne göre başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın