Geleneksel Olarak Kullanılan Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesinde ve Günlük Yaşamda Kullanılmasında Yasal Engel Yoktur

T.C. DANIŞTAY Onikinci Dairesi
Esas No : 2010/6132
Karar No : 2012/1833
Tarih : 28.03.2012

İÇTİHAT METNİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR :

Dava, Kastamonu İli İnebolu İlçesi Beyler Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni olarak görev yapan davacının, Mardin Kızıltepe 23 Nisan İlköğretim Okulu’nda görev yaptığı dönemdeki fiili nedeniyle 657 sayılı Yasanın 125/C-ı maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 12.6.2003 günlü işlemin iptali ile maaşından yapılan kesintinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Kastamonu İdare Mahkemesinin 21.9.2007 günlü, E:2007/580, K:2007/448 sayılı kararıyla; davacının da içinde bulunduğu bir grup öğretmenin düzenli olarak belli yerlerde toplantı halinde oldukları, bu toplantılar sırasında belli bir program dahilinde Kürtçe dil eğitimi yapıldığı söz konusu evlerde eğitim dokümanları ve yazı tahtası gibi materyallerin bulunduğu dolayısıyla hizmet içinde Devlet memurunun güven ve itibar duygusunu sarsacak nitelikte eylemlerin sübuta erdiği gerekçesiyle Danıştay Onikinci Dairesi’nin 20.3.2007 günlü, E:2004/1693, K.2007/1266 sayılı bozma kararına uyularak verilen davanın reddine hükmedilmiş, bu karar Dairemizin 9.4.2010 günlü, E:2007/6434, K:2010/1914 sayılı kararıyla onanmıştır.

Davacı; hukuka aykırılık teşkil etmeyen eyleminin hizmet dışında yapıldığını öne sürmekte ve Dairemizce verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54.maddesinin (c) bendine uygun görüldüğünden Danıştay Onikinci Dairesi’nin 9.4.2010 günlü, E:2007/6434, K:2010/1914 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 2/a maddesi <eğitim oluşturulabilir.=”” dersleri=”” dil=”” maksatla=”” aynı=”” kurslarında=”” diğer=”” ve=”” kurslarda=”” bu=”” açılabilir;=”” kurslar=”” özel=”” üzere=”” olmak=”” tâbi=”” hükümlerine=”” kanunu=”” kurumları=”” Öğretim=”” sayılı=”” 625=”” için,=”” öğrenilmesi=”” lehçelerin=”” farklı=”” kullandıkları=”” olarak=”” geleneksel=”” yaşamlarında=”” günlük=”” vatandaşlarının=”” türk=”” ancak,=”” öğretilemez.=”” okutulamaz=”” dilleri=”” ana=”” dil,=”” hiçbir=”” başka=”” türkçeden=”” vatandaşlarına=”” kurumlarında,=””> hükmüne yer vermektedir. </eğitim>

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Mardin Kızıltepe 23 Nisan İlköğretim Okulu’nda görev yaptığı sırada kimlik bildirimi ve Kürtçe dil eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla Mardin Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan bir grup öğretmene anılan terör örgütünün yöneticilerince illegal yayınları vasıtasıyla verilen talimatlar doğrultusunda, haftanın Salı ve Cuma günleri bir araya gelerek Kürtçe eğitim yaptıklarından bahisle haklarında disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda, muhakkikçe 7.5.2002 günü ve daha önceki zamanlarda değişik evlerde ve mekanlarda bir araya gelerek Kürtçe dil gramer ve sözlük çalışması yaptıkları, Bakanlık öğretmenleri olarak resmi dil Türkçe ile eğitim yapmalarının yanında terör örgütünün talimatları doğrultusunda olmasa dahi özellikle akşamları evlerde Kürtçe eğitim çalışmaları yaptıkları, ayrıca evlerinde yasaklanmış ve toplattırılma kararı olan bölücü mahiyette yayın bulundurdukları fiillerinin sübuta erdiği sonucuna varılarak 657 sayılı Yasanın 125/C-ı maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesinin önerildiği, davalı idarece de bu öneri doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının söz konusu çalışmaları hizmet içinde yaptığı konusunda somut ve hukuken geçerli bir delil olmadığı, kaldı ki soruşturma dosyasında da eylemin hizmet dışında yapıldığının açık olduğu gibi <yabancı dil=”” ve=”” farklı=”” vatandaşlarının=”” türk=”” kanun=”” hakkında=”” Öğrenilmesi=”” lehçelerinin=”” ile=”” Öğretimi=”” eğitimi=””>un, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere özel kurslar açılabileceği hükme bağlanmak suretiyle geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ve günlük yaşamda kullanılmasına yasal bir engel bulunmadığından davacının özel yaşamında Kürtçe dil-gramer ve sözlük çalışması yaptığı nedeniyle disiplin cezası verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir. </yabancı>

Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu^’nca Ordu İdare Mahkemesi’nin 20.7.2007 günlü, E:2007/858, K:2007/1139 sayılı ısrar kararının temyizi üzerine verilen 8.12.2011 günlü E:2008/2108, K:2011/1485 sayılı onama kararı da bu istikamettedir.

Öte yandan 625 sayılı Kanuna muhalefet ve yasak yayın bulundurmak suçlarından asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalar sonucunda davacı hakkında beraat kararı verildiği görüldüğünden davacıya isnat edilen evinde yasaklanmış ve toplattırılma kararı olan bölücü mahiyette yayın bulundurduğu yolundaki eylemin sübut bulduğundan söz edilemeyeceği de açıktır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Kastamonu İdare Mahkemesinin 21.9.2007 günlü, E:2007/580, K:2007/448 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 28.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın