altinoz.com.tr

Geçmiş Dönemlere Ait BAĞ-KUR Prim Ödemeleri Hangi Yıla Ait Olduğuna Bakılmaksızın Gelirin Elde Edildiği Yılda Ödenmiş Olduğunun Tevsik Edilmesi Kaydıyla Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Vergi Ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

 

SAYI  : B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.7.GVK.89.Md.-2
KONU  : Geçmiş Dönemlere Ait Bağ-Kur Prim Ödemeleri hangi yıla

ait olduğuna bakılmaksızın gelirin elde edildiği yılda

ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla

gelir vergisi matrahından indirilebileceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … yılında birikmiş Bağ-Kur prim borçlarınızı yapılandırarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediğinizi, … yılı ve önceki yıllara ait ödenen toplam prim tutarını … yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamenizde bildirilen gelirden indirdiğinizi, ancak bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin söz konusu yıldan önceki yıllara ilişkin ödemelerinizin indirimini kabul etmediğini beyan ederek, geçmiş yıllara ilişkin ödenen Bağ-Kur primlerinin yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilip indirilemeyeceği hususunda tarafınıza bilgi verilmesini istediğiniz anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/1 inci maddesinde; beyan edilen gelirin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için,beyan edilen gelirin % 5 ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.” hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 inci maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde sigortalı sayılanlar bentler halinde sayılmış olup, aynı Kanunun “Primlerin Ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinde; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre; toplu olarak ödemiş olduğunuz Bağ-Kur primlerinin, hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek olan gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

Ancak, söz konusu primlerin geç ödenmesi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca ödenen gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ödenen gecikme zammı niteliğinde olduğundan, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.