tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30991

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 5 inci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (ç) bentleri, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (ğ) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesi, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesi ve 18 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” olarak, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/7/2018 30470