altinoz.com.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8601-2 Sayılı Kararı

15 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30802

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 8601-2               Karar Tarihi: 23/05/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Elektrik Piyasasında İthalat ve İhracata İlişkin Uzlaştırma Usul ve Esasları”nın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

ELEKTRİK PİYASASINDA İTHALAT VE İHRACATA İLİŞKİN UZLAŞTIRMA USUL VE ESASLARI

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasında ithalat ve ihracat faaliyetlerinde uygulanacak mali uzlaştırma süreçlerine ilişkin kuralların ve istisnaların belirlenmesidir.

(2) Bu Usul ve Esaslar, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin, toptan elektrik piyasalarında ele alınma şekline ve bu faaliyeti gerçekleştiren piyasa katılımcılarının kayıt altına alınması, ithalat ve ihracat faaliyeti kapsamında ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasındaki aktif elektrik enerjisi alış-verişinin miktarının tespit edilmesi ve bu kapsamda uzlaştırma işlemlerine ilişkin kural ve istisnaları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) DUY: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

b) Enterkonneksiyon: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,

c) Enterkonneksiyon İşletme Anlaşması: Sistem İşletmecisi ve enterkonneksiyon oluşturulan diğer ülke iletim veya dağıtım şirketi arasında yapılan ve enterkonneksiyon hattının işletilmesi ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaşmayı,

ç) Piyasa İşletmecisi: DUY uyarınca organize toptan elektrik piyasalarını işletmek ve bunların mali uzlaştırmalarını yapmakla görevlendirilmiş piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiyi,

d) Program bildirimi: Ticari iletim hakkı sahibinin kendisine tahsis edilen kapasite dâhilinde kullanmak istediği MW tam sayı değerinden ifade edilen alışveriş programının, ticari iletim hakkı sahibi ya da muhatap/muhatapları tarafından Sistem İşletmecisine bildirilmesini,

e) PYS: Piyasa Yönetim Sistemini,

f) Senkron paralel olmayan bağlantı: Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde uluslararası enterkonneksiyon işletme yöntemleri arasında sayılan asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge yöntemlerinden herhangi birinin kullanılmasıyla ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke enterkonneksiyon sistemi arasında yapılan bağlantıyı,

g) Sistem işletmecisi: 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili Dağıtım Şirketini, 36 kV üstü şebeke için TEİAŞ’ı,

h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ı) TKİS: TEİAŞ Kapasite İhale Sistemini,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

Tamamı için tıklayınız.