Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

22 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29453

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanmasına, incelenmesine, değerlendirilmesine, değiştirilmesine ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tarifelerine ilişkin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinin tanımlanmasını ve ilgili lisans sahibi kişilerin gelir ve/veya fiyat tavanlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
 2. b) Brüt kar marjı tavanı: Perakende enerji satış fiyatı tavanının belirlenmesinde kullanılan brüt kar marjı tavanını,
 3. c) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

ç) Dağıtım bağlantı bedeli: Kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanması ile ilgili olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,

 1. d) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
 2. e) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
 3. f) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedelleri,
 4. g) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

 1. h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ı) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedeli,

 1. i) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili tebliğler uyarınca bir uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,
 2. j) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,
 3. k) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,
 4. l) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
 5. m) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,
 6. n) İletim sistemi işletim bedeli: TEİAŞ bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi tarafından sunulan hizmet maliyetleri, yatırım maliyetleri, yan hizmetlere ilişkin maliyetler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,
 7. o) İletim sistemi kullanım bedeli: İletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

ö) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve kurul kararlarını,

 1. p) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
 2. r) Kullanıcı: İletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya enterkonneksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 1. t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca verilen izni,
 2. u) Makul getiri: Yatırım harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların alternatif maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alınarak hesaplanan getiriyi,

ü) Parametre: Gelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanan formüllerde yer alan ve uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,

 1. v) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
 2. y) Perakende satış fiyatı: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere enerji tedariki kapsamında uygulanan fiyatı,
 3. z) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,
 4. aa) Piyasa işletim fiyatı: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,
 5. bb) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
 6. cc) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,

çç) Son kaynak tedarik fiyatı: Son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi tedarik edilen tüketicilere uygulanan Kurul onaylı fiyatı,

 1. dd) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketicilerin Kurul tarafından belirlenecek kriterlere göre iki ayrı gruba ayrılması sonucu ortaya çıkan yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşan tüketici gruplarını,
 2. ee) Tarife: Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, satışı ve/veya kapasitenin kullanımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,
 3. ff) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler: TEİAŞ, TETAŞ, EPİAŞ, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketlerini,
 4. gg) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri,

ğğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

 1. hh) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakkukuna esas sistemden çıkan enerji arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin dağıtım şebekesi üzerinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik kayıplar ile diğer nedenlerden kaynaklanan teknik olmayan kayıpları,

ıı) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

 1. ii) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,
 2. jj) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
 3. kk) Tüketici Fiyat Endeksi: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE),
 4. ll) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle bir grup olarak dikkate alınan tüketicileri,
 5. mm) Uygulama dönemi: Parametrelerin geçerli olduğu süreyi,
 6. nn) Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Düzenlemeye Tabi Tarifeler

Düzenlemeye tabi tarife türleri

MADDE 5 – (1) Düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır;

 1. a) Dağıtım bağlantı tarifesi,
 2. b) İletim tarifesi,
 3. c) Toptan satış tarifesi,

ç) Dağıtım tarifesi,

 1. d) Perakende satış tarifesi,
 2. e) Piyasa işletim tarifesi,
 3. f) Son kaynak tedarik tarifesi

Dağıtım bağlantı tarifesi

MADDE 6 – (1) Dağıtım bağlantı tarifesi; dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez.

(3) Dağıtım bağlantı bedelleri, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak hesaplanır.

İletim tarifesi

MADDE 7 – (1) İletim tarifesi; iletim sistemi kullanım bedeli, iletim sistemi işletim bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. İletim tarifesi içerisinde yer alan bedeller iletim şirketinin ilgili faaliyetleri yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. İletim ek ücreti iletim tarifesinde yer alır.

(2) İletim sistemi kullanım bedeli ve iletim sistemi işletim bedeli, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

Toptan satış tarifesi

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplar ile genel aydınlatma kapsamındaTETAŞ’tan temin edeceği elektrik enerjisi ile görevli tedarik şirketleri tarafından tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi tedariki kapsamında TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi Kurul tarafından belirlenir.

(2) Kurul, TETAŞ’ın düzenlemeye tabi toptan satış tarifesini TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini esas alarak belirler. TETAŞ’ın düzenlemeye tabi olmayan elektrik enerjisi tedariki kapsamındaki toptan ve perakende satış fiyatları Kurul onayına tabi olmayıp ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Dağıtım tarifesi

MADDE 9 – (1) Dağıtım tarifesi; dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerinin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, işletme giderleri, teknik ve teknik olmayan kayıp enerji tedarik maliyetleri ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak dikkate alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.

(3) Dağıtım tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar dağıtım şirketlerinin önerileri de dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm dağıtım bölgeleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir dağıtım bölgesi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Perakende satış tarifesi

MADDE 10 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırlanan perakende satış tarifesi, perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin serbest olmayan tüketicilere yönelik perakende satış faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, enerji tedarik maliyetleri ile perakende satış faaliyetinin yürütülmesi için katlanılan maliyetler ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen sektörel brüt kar marjı 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde dikkate alınır. Perakende satış fiyatları; tüketicilerin bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.

(3) Perakende satış tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Piyasa işletim tarifesi

MADDE 11 – (1) Piyasa işletim tarifesi, piyasa işletim bedeli ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Piyasa işletim tarifesi, faaliyetin sürdürülmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır.

(3) Piyasa işletim tarifesi, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

Son kaynak tedarik tarifesi

MADDE 12 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik tarifesinde bulunan tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin makul kar etmesine imkan verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilir.

(3) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak belirler. Kurul söz konusu tüketim miktarını piyasadaki gelişmelere paralel olarak gerekli gördüğü hallerde değiştirir.

(4) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tüketicilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve makul kar dikkate alınır. Söz konusu tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir.

(5) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tüketicilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve bu kapsamda oluşan risklerden hareketle sektörel olarak belirlenen brüt kar marjı dikkate alınır.

(6) Son kaynak tedarik tarifesi, Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

İKİNCİ KISIM

Gelir Düzenlemesi ve Tarife Önerileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelir Düzenlemesi

Gelir düzenleme esasları

MADDE 13 – (1) Gelir düzenlemesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:

 1. a) Elektriğin tüketicilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması,
 2. b) Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen bir düzenleme yapılması,
 3. c) Hizmet kalitesi ile iletim ve dağıtımda arz güvenliği gözetilerek verimliliğin artırılması,

ç) Verimliliğe ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin mali açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması,

 1. d) Yatırımlarda uzun dönemli verimliliğin sağlanması,
 2. e) Piyasada rekabetin gelişiminin desteklenmesi,
 3. f) Artan verimlilik ve rekabet koşullarına bağlı olarak sağlanan faydaların tüketicilere yansıtılmasının sağlanması,
 4. g) Faaliyetler arasında çapraz sübvansiyona yer verilmemesi.

Gelir düzenleme takvimi

MADDE 14 – (1) Bir uygulama dönemi süresince geçerli olmak üzere gelir düzenlemesine ilişkin parametre değerlerinin belirlenmesine dair çalışmalar, içinde bulunulan uygulama döneminin son yılının 31 Ekim tarihinden en az on iki ay önce başlatılır.

Gelir düzenlemesi için sunulması gereken bilgi ve belgeler

MADDE 15 – (1) Gelir düzenlemesi için belirlenen takvim kapsamında; tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hazırlanan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarife türü bazında ilgisine göre Kuruma sunulması zorunludur:

 1. a) Cari uygulama dönemi için düzenlenmiş mali tablolar,
 2. b) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış yıllık talep, maliyet ve gelir tahminleri,
 3. c) Tüketici grupları bazında cari uygulama dönemine ait tüketimler ile bunlara ilişkin tahakkuk ve tahsilattutarları,

ç) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış tüketici grubu bazında tüketim, tahakkuk ve tahsilattahminleri,

 1. d) Cari uygulama dönemi için hazırlanmış yatırım planı ilerleme ve değerlendirme raporu,
 2. e) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planları.

(2) Kurum gelir düzenlemesi çalışmalarına esas olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlara ilaveten ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

Gelir düzenlemesi kapsamındaki parametrelerin belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Her bir tarife türüne ilişkin parametreler ile bu parametrelerin tespitinde dikkate alınacak ve alınmayacak harcamalar, gelirler ve diğer unsurlar, bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan tebliğler ile ilgili mevzuattaki diğer hükümlere uygun olarak belirlenir.

Gelir düzenlemesine ilişkin karar ve lisans tadili

MADDE 17 – (1) Gelir düzenlemesi sonucunda Kurul kararı ile saptanan parametre değerleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına dercedilmiş sayılır. Bu işlem, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği bir tadil olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Tarife Onayı

Tarife başvurusu

MADDE 18 – (1) Tarifeler, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.

(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte varsa düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de Kuruma sunulur.

(3) Tarifesi düzenlemeye tabi şirketlerin başvurusunu zamanında yapmaması ve/veya eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde 20 nci madde hükümleri uygulanır.

İnceleme, değerlendirme ve onay

MADDE 19 – (1) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuatta belirtilen yürürlük tarihinden önce Kurum tarafından sonuçlandırılır.

(2) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge lisans sahibi tüzel kişilerden istenebilir ve tüzel kişiler doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

(3) Tarife önerisinin uygun bulunması halinde tarife onaylanır. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi halinde resen revize ederek onaylar. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler güncel tarifelerini kamuoyuna duyurmakla ve kendi internet sitelerinde sürekli şekilde yayımlamakla yükümlüdür.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin hüküm ve sonuçları

MADDE 20 – (1) Mücbir sebepler dışında, tarifeleri düzenlemeye tabi bir tüzel kişinin;

 1. a) Tarife başvurusunu zamanında yapmaması,
 2. b) Tarife başvurusundaki eksiklikleri kendisine verilen süre içerisinde gidermemesi

hallerinde yükümlülükler yerine getirilmemiş sayılır ve Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli işlemler başlatılır. Gerekmesi halinde söz konusu tarifeler Kurul tarafından resen belirlenir.

(2) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin tarife önerisinin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine olan etkileri giderilene kadar Kurul tarafından resen revizyon yapılmaması halinde yürürlükte olan tarifelerin uygulanmasına yeni tarifeler onaylanıncaya kadar devam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Parametrelere ve tebliğlere uygunluk

MADDE 21 – (1) Tarife önerisinde yer alan fiyatların, gelir düzenlemesine ilişkin parametrelerin ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca öngörülen gelirlerin dikkate alınması suretiyle hesaplanmış olması zorunludur.

Tarife önerisi fiyat yapısı

MADDE 22 – (1) Tarife önerisindeki fiyat yapısı sabit ve/veya değişken bileşenlerden oluşabilir.

(2) Fiyat yapısı içerisinde değişken bileşenler olarak enerji (aktif-reaktif), kilovat (kW) cinsinden güç veya bağlantı kapasitesi gibi unsurlar yer alır.

(3) Tarife önerisi kapsamındaki fiyatlar;

 1. a) Bölgesel özellikler,
 2. b) Gerilim ve güç seviyeleri,
 3. c) Gün içi ve yıl içi dönemler

dikkate alınarak düzenlenebilir.

(4) Tarife önerisindeki fiyat yapısı içerisinde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz.

Tüketici grupları

MADDE 23 – (1) Tarife önerilerinde yer alan tüketici grupları temel olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur.

(2) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından alt gruplar ya da bölgesel özellikler ve yük eğrilerine göre yeni tüketici grupları önerilebilir veya Kurul tarafından yeni tüketici grupları belirlenebilir. Ancak, aynı tüketici grubuna dahil edilen tüketicilerin benzer maliyet yapısına ve benzer tüketim veya talep eğilimine sahip olması zorunludur.

İletim ve dağıtım tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 24 – (1) İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

 1. a) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından tarife önerisi kapsamında farklı fiyat uygulamasına tabi tutulması öngörülen kullanıcıların ya da tüketici gruplarının belirlenmesinde esas alınan kriterlerintanımlanmış olması,
 2. b) Şebekenin kullanım ve genişletilmesine ilişkin maliyet unsurlarının belirlenmiş olması,
 3. c) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu ile her bir maliyet unsuru için, iletimi ve/veya dağıtımı yapılan elektrik enerjisi miktarı ve sunulan hizmetin standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,

ç) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin kullanıcılar ya da tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması,

 1. d) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu için asgari hizmet maliyetinin belirtilmiş olması.

Perakende satış tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 25 – (1) Perakende satış faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

 1. a) Tüketici gruplarının ve bu grupların oluşturulmasında esas alınan kriterlerin tanımlanmış olması,
 2. b) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,
 3. c) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Son kaynak tedarik tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 26 – (1) Son kaynak tedarik faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

 1. a) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,
 2. b) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin son kaynak tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Toptan satış tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarife önerisinin TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate alınarak oluşturulması esastır.

Düzeltme bileşenleri

MADDE 28 – (1) Gelir düzenlemesi hesaplamaları kapsamında öngörülen değerler ile gerçekleşen değerler arasındaki fark ilgili tebliğ hükümleri esas alınarak düzeltme bileşenleri yoluyla giderilir.

(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte, ilgili tebliğde yer aldığı takdirde düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de Kuruma sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Enflasyon oranı

MADDE 29 – (1) Tarife hesaplamalarında enflasyon oranı olarak Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı dikkate alınır.

Vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükler

MADDE 30 – (1) İlgili tüzel kişiler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükleri ödeme bildirimlerinde ayrı ayrı olarak gösterirler.

Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanması

MADDE 31 – (1) Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(2) İletim ve dağıtım tarifelerinde yer alan fiyatlar doğrudan tüketicilere ya da tüketicilere yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji temin eden tedarikçiye faturalanır.

(3) Kurul tarafından onaylanmış bir tarifenin fiyat yapısına hiçbir surette müdahale edilemez.

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde düzeltme bileşenleri toplam tutarı

MADDE 32 – (1) İlgili mevzuattaki hükümler uyarınca hesaplanan ve tanımlanan düzeltme bileşenleri toplam tutarının, lisansların sona ermesi veya iptali durumunda yapılacak uygulamalara ilişkin gerekli düzenlemeler Kurumca yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İletim ek ücreti

MADDE 33 – (1) İletim ek ücreti oranı, Kurul tarafından yıllık olarak saptanır ve yürürlük tarihi ile birlikte, her yılın 15 Ekim tarihine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) İletim ek ücreti, ödeme bildirimlerinde ayrı olarak gösterilir.

Olağandışı haller

MADDE 34 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılır:

 1. a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açık olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması,
 2. b) Lisans tadillerinin tarifeleri açık olarak etkileyebilecek değişikliklere yol açması,
 3. c) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi.

(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan incelemeler sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen parametrelerde gerekli değişiklik yapılır. Parametrelerde yapılan değişiklikler ilgili mevzuat kapsamındaki fiyat uygulama dönemleri dikkate alınarak tarifelere yansıtılır.

(3) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihai teklifler alınmadan önce kamuya ait dağıtım şirketlerinin uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerinde değişiklik yapılmasının talep edilmesi halinde, söz konusu talep Kurul tarafından değerlendirilir.

İlk lisans başvurusunda tarife önerilerinin sunulması

MADDE 35 – (1) Tarife yoluyla düzenlemeye tabi bir faaliyette bulunmak üzere ilk defa lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, lisans başvuruları kapsamındaki tarife önerileri için hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hususunda bilgi edinmek üzere, lisans başvurusunda bulunacakları tarihten en az otuz gün önce Kuruma başvuruda bulunmuş olmaları zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 37 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

EPİAŞ’ın piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar yapılacak uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanan piyasa işletim tarifesi EPİAŞ’ın piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar piyasa işletim bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları da içerir.

Son kaynak tarifesine ilişkin yapılacak uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan çapraz sübvansiyon uygulaması enerji tedariki için sona erinceye kadar, son kaynak tedariki kapsamında enerji alan tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak perakende satış tarifesi uygulanır. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen “Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, enerji tedarikinde çapraz sübvansiyon uygulamasının sona ermesini müteakip üç ay içerisinde çıkarılır. Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ çıkıncaya kadar geçen sürede Kurul onaylı geçici fiyatlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın