Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30063

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teknik kalitenin ölçülmesi ve sonuçların Kuruma sunulması

MADDE 24 – (1) Dağıtım bölgesine ilişkin genel teknik kalite ölçümü, bu madde çerçevesinde belirlenen sayıda teknik kalite ölçüm cihazının belirlenen noktalara tesis edilmesi suretiyle yapılır. Yıllık teknik kalite ölçüm dönemi, ait olduğu yılın Nisan ayında teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlar ve müteakip yılın Mart ayı sonunda nihayete erer.

(2) Teknik kalite parametrelerinin kaydına ilişkin olarak, kullanılacak cihazların TS EN 61000-4-30 standardında belirtilen Sınıf A özelliklerinde ölçüm yapması gerekmektedir. Ölçümler, OG ve AG seviyelerinde yapılacaktır. Ölçümler, farklı şebeke karakteristiği ve yük profillerini, müşteri gruplarını, farklı nüfus yoğunluklarına hizmet veren şebeke bölümlerinde, kısa devre akımlarının en yüksek olduğu şebeke bölümlerinden en düşük olduğu şebeke şartlarına kadar ölçüm yapabilmeyi teminen örnekleme yoluyla genele ait değerlendirme yapılabilecek konumlarda yapılacaktır. Bir dağıtım şirketinin görev bölgesinde tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazı sayısı, ilgili yılın Ocak ayında bildirilen Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan verilere göre;

  1. a) OG seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 1.000 (bin) transformatör (dağıtım transformatörleri ile OG kullanıcı sayısının toplamı) için 1 adet cihaz olacak şekilde elde edilen sayıya 10 eklenerek,
  2. b) AG seviyesinde ölçüm cihazları sayısı, her 50.000 (elli bin) kullanıcı için 1 adet cihaz olacak şekilde elde edilen sayıya 20 eklenerek,

bulunur.

(3) Cihaz tesis edilecek yerlere ilişkin olarak, dağıtım şirketi tarafından Aralık ayı sonu itibariyle güncel veriler Ocak ayı sonuna kadar Tablo 13’e uygun şekilde elektronik ortamda hazırlanmış olarak Kuruma sunulur. Bu tablodan Kurum tarafından seçilen noktalar, Mart ayının 15 inci gününe kadar dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketi cihazları Nisan ayı içerisinde bu noktalarda tesis ederek/yer değişikliği yaparak teknik kalite ölçümlerini gerçekleştirir.

(4) Teknik Kalite Ölçüm Raporları, ölçüm yapılan noktalara ilişkin TS EN 50160:2011 standardına uygun haftalık raporlar esas alınarak, ilki cihazların tesis edilmesinden itibaren başlamak üzere Haziran, Eylül, Aralık ve Mart aylarının sonuna kadar olan müteakip dönemleri kapsayacak ve ilgili dönem sonuna kadar tamamlanan hafta verilerini içerecek şekilde dağıtım bölgesi bazında hazırlanır ve her bir dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma bildirilir.

(5) Kurul tarafından belirlenen teknik kalite parametrelerine ilişkin kriterlerin sağlanamadığı noktalardaki teknik kalite ölçüm cihazları sökülmez ve müteakip yıllık dönemde de aynı noktada ölçüm yapılmaya devam edilir. Bu kapsamdaki ölçüm cihazları, yeni döneme ilişkin cihaz sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki uygulama için esas alınacak teknik kalite parametreleri ve bu parametrelere ait sınır değerler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

(6) Kurum tarafından gerek görüldüğünde veya denetim yetkisini haiz kurum/kuruluşlar tarafından yapılan/yaptırılan denetimlerde, önceki yıllarda ölçüm yapılan noktalarda veya başka yerlerde de teknik kalite ölçümü yapılması istenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel kalite raporu

MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketleri ilgili yıla ait tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kaliteye ilişkin gerçekleşmelere göre yapılacak analiz ve değerlendirmeler ile bunlara bağlı olarak dağıtım tesisleri, bilişim sistemleri, iş süreçleri, çalışanlar vb. hususlarda yapılan ve yapılması planlanan iyileştirme çalışmalarını ve önceki yıla ait genel kalite raporunda yapılması planlanmış olan çalışmaların durumunu içeren Genel Kalite Raporunu müteakip yılın Haziran ayı sonuna kadar Kuruma sunar. Genel Kalite Raporunun içerik planı ve/veya raporda yer alması gereken asgari bilgiler Kurum tarafından belirlenebilir. Bu raporlarda gerektiği hallerde yapılabilirlik etütleri ile tarafsız uzman, kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine de yer verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2017 yılına ilişkin uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 2016 yılına ait Teknik Kalite Ölçüm Raporu yıllık olarak 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar olan verileri içerecek şekilde 31 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma sunulur.

(2) 2017 yılında tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazlarına ilişkin olarak;

  1. a) Tesis edilecek cihaz sayısının hesaplanmasında 2016 yılı Ocak ayında sunulan Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 verileri kullanılır.
  2. b) Cihaz tesis edilecek noktalar Kurum tarafından, 2016 yılında sunulan Tablo 13 verileri esas alınarak belirlenir ve 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar dağıtım şirketlerine bildirilir.
  3. c) Teknik kalite ölçüm cihazları, Kurum tarafından bildirilen noktalara dağıtım şirketi tarafından 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde tesis edilir.

(3) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki uygulama, 2017 yılına ait teknik kalite ölçüm sonuçları esas alınarak 2018 yılında başlatılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/12/2012 28504
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/10/2013 28790
2- 31/3/2016

29670

Bu Yazıyı Paylaşın