altinoz.com.tr

Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31180

Milli Savunma Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; alçak irtifa uçuşu yapan havacılık birimleri tarafından, görevlerin planlanması ve icrası ile askerî coğrafya belgelerinin üretimi için ihtiyaç duyulan, düşey engel niteliğindeki insan yapısı her türlü tesis ve yapıya ait bilgilerin toplanması, güncellenmesi, depolanması ve sunulmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, düşey engel niteliğindeki tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşları; ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek gönderilen bilgileri depolayan ve sunan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünü ve bu bilgilere ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerî coğrafya: Harbin ve harekâtın plânlanması ile sevk ve idaresi üzerine etki yapan, ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile siyasi ve stratejik durumlarını inceleyen bilimi,

b) Askerî coğrafya belgesi: Belli kıstas ve standartlara göre değerlendirilerek, harbin ve harekâtın plânlanması ile sevk ve idaresinde kullanılacak şekle getirilmiş belgeleri,

c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

ç) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemlerini,

d) Detay: Hakkında bilgi tutulan, belirli bir coğrafi konuma sahip varlığı,

e) DEVT: Düşey Engel Veri Tabanını,

f) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar: Kendi görev alanlarındaki hizmetleri yürütmek üzere, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde özel mülkiyet veya kamu arazileri üzerine düşey engel niteliğindeki tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran veya yapımına ya da kaldırılmasına ruhsat, onay ya da başka isimlerle nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşları,

g) Düşey engel: Başlıca detayları EK-1’de yer alan, insan eliyle yapılan, arazide zeminden; denizde, gölde ya da barajda su yüzeyinden, yüksekliği, alçak irtifa uçuşu yapan hava trafik araçlarının uçuş rotalarını etkileyecek kadar yüksek ve/veya atma-indirme harekât birliklerinin görevini engelleyecek nitelikte olan;

1) Yerleşim yerleri dışında 30 metreden, yerleşim yerlerinde 60 metreden yüksek anten, bina, baca, kule ve benzeri tesislerle,

2) Yükseklik sınırlaması olmaksızın bütün havai hatlar ve bu havai hatlar üzerinde bulunan enerji iletim ve dağıtım hattı direkleri, teleferik/telesiyej hattı direkleri ve benzeri detayları,

ğ) Hat direkleri düşey engel: Düşey engel tanımına giren tesislerden, aralarında havai hat ve benzeri ile bağlantısı olan, enerji iletim ve dağıtım hatları direkleri ile teleferik/telesiyej hattı direkleri ve benzeri engelleri,

h) Hat şeklinde düşey engel: Hat direkleri düşey engellerinin tepe noktalarından geçen enerji dağıtım ve iletim hattı, teleferik/telesiyej hattı gibi hat şeklindeki engelleri,

ı) Münferit düşey engel: Düşey engel tanımına giren tesislerden, başka bir düşey engelle arasında fiziksel bir bağlantı olmayan, kule, anten, baca, minare ve benzeri engelleri,

i) Nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşlar: Düşey engelin, engel vasfı kazanmasına ve engel vasfının kaldırılmasına onay veren kurum ve kuruluşu, eğer birden fazla kurum ve kuruluş onay sürecinde olur veriyor ise en son onay veren kurum veya kuruluşu,

j) Öznitelik: Bir detay hakkında tutulan, o detayın grafik olmayan özelliklerini,

k) Yerleşim yeri: İnsanların toplu halde, yoğun ve devamlı olarak yaşadıkları ve çalıştıkları mesken, ticari, endüstriyel, dinî, kültürel ve benzeri yapı topluluklarını kapsayan il ve ilçe merkezlerini,

l) Web servisi: HTTP protokolü ile XML gönderip alarak iki uzak cihaz arasındaki iletişimi sağlayan haberleşme yöntemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Gizlilik derecesi

MADDE 4 – (1) Düşey engel verilerinin gizlilik derecesi yoktur.

Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Düşey engeli yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendi bünyesinde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tesis edilmiş düşey engellere ait konum ve engel yüksekliği bilgilerini, haritacılıkla ilgili ölçüm ve hesaplama yapmaya yetkili fen adamları vasıtasıyla yükseklik bilgilerini metre hassasiyetinde; konum bilgilerini WGS-84 datumunda, coğrafi koordinat sisteminde, derece biriminde ve virgülden sonra 5 hane hassasiyetinde ölçmek ve öznitelik bilgilerini EK-3’teki öznitelik tanımlarından yararlanarak EK-4’te, EK-5’te veya EK-6’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde doldurmak ve coğrafi web servisleriyle çevrim içi, mümkün olmaması durumunda “shp”, “kml” veya “kmz” formatlarından biri ile sayısal olarak, Harita Genel Müdürlüğüne bildirmek.

b) Düşey engel niteliğinde herhangi bir tesis yapılması veya daha önce rapor edilen bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu tesislere ait bilgileri (a) bendinde belirtilen teknik kriterlere göre hazırlamak, söz konusu tesisin inşaatı başladıktan sonra düşey engel vasfını kazandığı ya da kaybettiği andan itibaren en geç otuz gün içerisinde yatay konumu ve engel yüksekliği için ortalama doğruluğu ±1 metreden daha iyi olacak şekilde, sayısal olarak ve coğrafi web servisleriyle çevrim içi, mümkün olmaması durumunda sayısal olarak, “shp”, “kml” veya “kmz” formatlarından biri ile Harita Genel Müdürlüğüne bildirmek.

c) Düşey engellere ait bilgileri, arazide doğrudan sayısal olarak toplamak, mümkün olmaması durumunda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen doğruluk kriterlerini sağlayacak biçimde büro ortamında sayısal ortama aktarmak.

ç) Konum ve yükseklik ölçümüne ilişkin bilgilerin ve doldurulan öznitelik bilgilerinin 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında üretim ve/veya kontrol işleri için yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini ve onay yetkisini haiz yönetici/idareci tarafından onaylanmasını sağlamak.

d) Kendi bünyelerinde yaptıkları CBS çalışmalarında EK-3’te, EK-4’te, EK-5’te ve EK-6’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde tedbir almak, bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde Harita Genel Müdürlüğünden teknik görüş almak.

e) Düşey engel verileri ile ilgili konularda çalışan yedekli bir irtibat personeli görevlendirerek, söz konusu personelin bilgilerini EK-10’da yer alan tabloya uygun olarak Harita Genel Müdürlüğüne bildirmek ve irtibat personeli bilgilerinde değişiklik olduğunda güncellemek.

f) Düşey engel verilerini, tam, doğru, zamanında toplamak ve doğruluğunu teyit ederek göndermek.

g) Düşey engel verilerinin toplanması ile ilgili faaliyetler hakkında öneri ve tekliflerde bulunmak.

(2) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar EK-2’de yer alır. EK-2’de yer almayıp 657 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar da düşey engel verilerini Harita Genel Müdürlüğüne gönderir.

Harita Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Düşey engel verisini sunan Harita Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek.

b) Veri sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen düşey engel verilerinin ülke sathında kesintisiz, bütüncül bir yapıda ve sayısal olarak tutulduğu DEVT’i kurmak, verileri bu veri tabanında depolamak; veri tabanının güvenliği ve yaşatılması için gerekli tedbirleri almak.

c) DEVT’deki verileri, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-7’de, EK-8’de veya EK-9’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde sunmak.

ç) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyması halinde, düşey engel verisi kapsamında eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

d) Bakanlıkça DEVT konusunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız