tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Doğum Tarihinin Düzeltilmesinde Çelişkinin Olmaması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2011/8203
Karar No : 2011/10825
Tarih : 27.10.2011

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Davacı A. E. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 12/11/2010 günlü ve 2010/438-535 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22/6/2011 gün ve Hukuk-2011/199926 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Yargıtay Kararı: Davacı A. E’un, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı davada 6/7/1982 olan doğum tarihinin günü ve ayı baki kalmak kaydıyla 6/7/1987 olarak düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosya içerisindeki mevcut nüfus kaydından, adı geçen davacının nüfusa 22/4/1986 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde, doğum tarihinin 06.07.1987 olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemek ve hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda olup, bu hususa uyulmaması usul ve kanuna aykırı bulunmuştur.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozulmasına ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 27.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.