Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30549

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 1 inci maddesi, 27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun 1 inci maddesi, 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlikli Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesi, 30/5/1973 tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (e) bendi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (h) bentleri, 482 nci, 490 ıncı ve 497 nci maddeleri, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 15/7/1998 tarihli ve 98/11496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

  1. c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“z) Değerlendirme Raporu: Tarama faaliyetinin komşu tesisler de dâhil mevcut deniz yapıları üzerinde oluşturacağı etkisine ilişkin üniversitelerin inşaat fakültelerinin sorumluluğunda hazırlanmış raporu; mevcut deniz yapılarının tersane, tekne imal ve çekek yeri tesisleri olması halinde ise bünyesinde İnşaat Fakültesi ile birlikte Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği programı bulunan üniversitelerin inşaat fakültelerinin sorumluluğunda hazırlanmış raporu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tarama Projesini kıyı ve deniz yapılarına ait mühendislik uygulama projeleri veya Değerlendirme Raporu ile birlikte değerlendirir ve uygunluğunu onaylar. Bu onay, uygulama projesi veya vaziyet planı onayı anlamına gelmez,”

“c) İdarenin tarama izni verdiği tarama taleplerinin onaylı tarama projelerine ve tarama sahasındaki deniz ve kıyı yapılarının mühendislik uygulama projelerine veya Değerlendirme Raporuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Tarama faaliyetleri kapsamındaki iş ve işlemleri, tarama talep sahibi ile karşılıklı imzalanan sözleşme kapsamında onaylı tarama projesine ve tarama sahasındaki deniz ve kıyı yapılarının mühendislik uygulama projelerine veya Değerlendirme Raporuna riayet ederek yapar. Sonuçları GSVP’ye girer,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Kıyı yapılarını içeren projeler için mühendislik uygulama projeleri veya Değerlendirme Raporu”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/8/2016

29796

Bu Yazıyı Paylaşın