Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

23 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29454

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),

b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır.

(2) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römorkörler ve balıkçı fabrika gemilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Deniz turizm aracı: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, ticari; yatları, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçları,

c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

ç) Gümrük İdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

d) GSVP: Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,

e) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

f) Kabul edilen klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bakanlık adına, Bakanlığın belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen ve bunlara ilave olarak uluslararası kriterlere göre bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,

g) Klas sertifikası: Kabul edilen klas kuruluşu tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,

ğ) Muayene/Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereğince yapılması zorunlu muayene ve denetimler ile Bakanlık tarafından istenilen zorunlu olmayan konularda yapılacak muayene ve denetimleri,

h) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi,

ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Tesis: Tersane, tekne imal ve çekek yerini,

ifade eder.

Sigorta ve klas zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek;

a) Gemilerin;

1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,

2) Kabul edilen klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,

3) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,

zorunludur.

b) Su araçlarının;

1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış P&I sigortasına sahip olması,

2) Bakanlıkça kabul edilen klas kuruluşlarından birinden alınmış kondisyon sörvey raporu olması,

3) Geçerli bir tekne ve/veya çeki sigortasına sahip olması,

zorunludur.

(2) Bu şekilde ithal edilen gemiler veya su araçları, ithal tarihinden sonra birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar ve adlarına Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenemez. Kamu iktisadi kuruluşlarına ait gemiler, yüzer havuzlar ve deniz turizm aracı ithallerinde P&I sigortası aranmaz. Bakanlıkça; muteber kabul edilen P&I Kulüplerin ve kabul edilen klas kuruluşlarının listesi, onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.

Başvuru esasları

MADDE 6 – (1) 2 nci maddede belirtilen kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler; aşağıdaki belgelerle birlikte, gemi ve su araçları için sicilinin bulunduğu, tesisler için idari yetki alanındaki Liman Başkanlığına;

a) Talep dilekçesi,

b) Talep konusu eşya ile ilgili bir adet orijinal fatura veya mer-i mevzuat kapsamında orijinal fatura yerine geçen fatura/belge ve iki adet sureti ile faturanın yeminli tercümesi, İcra yolu ile satışı yapılan eşyalarla ilgili olarak icra müdürlüklerince düzenlenen belge, fatura yerine geçer.

c) Tesisler ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı,

ç) Yüzer havuzlar ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Havuz Bağlama Planı,

d) Klas Sertifikaları, P&I Sigorta Poliçeleri ve Tekne, Makine Sigortaları, kondisyon sörvey raporları yabancı bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümeleri,

e) Fatura kapsamı ithale konu eşyayı kendi ihtiyacında kullanacağı ve başvuru yaptığı Liman Başkanlığından izin almaksızın, kısmen veya tamamen satmayacağına ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırıma uyacağına dair taahhütname,

f) İdarece istenecek diğer belgeler,

ile müracaat ederler.

Faturaların onaylanması

MADDE 7 – (1) Liman Başkanlıkları bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak;

a) 2 nci maddenin (a) ve (ç) bendi kapsamındaki faturalara ait bilgileri GSVP’de yer alan “2581 Uygulamaları” modülüne işler,

b) Orijinal faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ EŞYA 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

Gümrük işlemleri

MADDE 8 – (1) Gümrük İdaresi, Liman Başkanlığınca üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil, muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.

Amaç dışı kullanım

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ithal edilen gemi, su aracı ve deniz turizm araçları özel amaçla, diğer eşya ise faturasında belirtilmek şartıyla kullanılacağı tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanılamaz.

(2) Belirtildiği tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanıldığı veya izin alınmadan satıldığı tespit edilenler hakkında; ithal konusu mal bedelinin %60’ının bankalarca talep edildiği kur üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceği, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceği, hükmünü içeren taahhütname hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış iş ve işlemler için 10 uncu maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın