Demonte Vaziyette Alınan ve Bekleyen İktisadi Kıymetlere Montajı Yapılana Kadar Amortisman Uygulanamaz

0213
VUK. Özelgeleri
T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
TARİH : 14.07.2016
SAYI : 54451858-045-13
KONU : Demonte vaziyette bekleyen iktisadi kıymetlerle ilgili amortisman uygulanmasına ne zaman başlanacağı hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 2014 yılında Türkiye’de tesis ettirmiş olduğunuz mükellefiyet kapsamında 2014 yılında ithal etmiş olduğunuz ancak 2015 yılında inşaasına başlanan fabrika binanızda kullanılmak üzere demonte vaziyette bekleyen iktisadi kıymetlerle ilgili amortisman uygulamasına ne zaman başlanabileceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

313 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlendirilen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”,

320 nci maddesinin birinci fıkrasında “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar…”,

hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri hükmü yer almakta olup, bahsi geçen maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

Diğer taraftan aktife girme kavramı, varlığın iktisap edilerek kayıtlara geçirilmesi, değerleme gününde envanterde olması ve kullanıma hazır bulunmasını ifade etmektedir.

Bu itibarla, şirketinizce ithal edilen söz konusu makine ve teçhizatın Vergi Usul Kanununun yukarıda yer verilen 320 nci maddesinde belirtildiği üzere iktisap edilip kayıtlara geçirilmesi, değerleme gününde envantere dahil olması ve kullanıma hazır halde bulunması durumunda amortismana tabi tutulması icap etmekte olup demonte vaziyette bulunan iktisadi kıymetin kullanıma hazır halde bulunduğu kabul edilemeyeceğinden amortisman ayrılmaya başlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bu Yazıyı Paylaşın