tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

19 Kasım 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31309

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde dağıtım tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektrik dağıtım tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespitine ve dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tamamı için tıklayınız.