tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği

10 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31151

Cumhurbaşkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığınca verilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, Devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığınca verilecek ödüller ile buna ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulu, Adaylık, Tören ve Ödüller

Değerlendirme kurulu, oluşumu ile çalışma usul ve esasları

MADDE 3- (1) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilecek kişi veya kurumları değerlendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, değerlendirme kurulu olarak görev yapar.

(2) Değerlendirme Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu başkanvekili başkanlığında Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun diğer üyelerinden oluşur.

(3) Değerlendirme Kurulu, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alır. Oylama gizli yapılır.

(4) Değerlendirme Kurulu, çalışmalarına başlamak üzere her yıl Cumhuriyet Bayramından 2 ay önce toplanır ve Cumhuriyet Bayramı öncesi çalışmalarını tamamlar.

(5) Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Adaylar ve ödül verileceklerin belirlenmesi

MADDE 4- (1) Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Değerlendirme Kurulu, değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5, azami 9 aday belirleyip Cumhurbaşkanının onayına sunar. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini almaya hak kazanan kişi veya kurumları belirler.

(3) Adaylar arasından ödül alamaya hak kazanamayanlar açıklanmaz.

(4) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, kişi veya kuramlara bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve daha önce bu ödülü alanlar aday olarak belirlenemez.

Tören ve ödüllerin verilmesi

MADDE 5- (1) Kişi veya kurumlara, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü olarak madalya ve berat verilir.

(2) Ödül almaya hak kazananların Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanması esastır.

(3) Ödül töreninin zamanı ve yeri Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birisine verilebilir.

Ödülün geri alınması

MADDE 6- (1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü, Değerlendirme Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7-(1) 17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.