altinoz.com.tr

Çaydanlık Silahtan Sayılır

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi

Esas No : 2016/12279
Karar No : 2016/16526
Tarih : 28.09.2016

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Kasten yaralama suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 86/3-a, 86/3-e ve 52. maddeleri uyarınca 5.400 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 29/01/2015 tarihli ve 2014/354 esas, 2015/80 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 15.05.2016 tarih ve 2016/2124 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 07.06.2016 tarih ve 2016/227723 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre sanığın eşi olan mağdureyi, silahtan sayılan çaydanlıkla kafasına vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralaması karşısında, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin 3. fıkrasındaki birden fazla ağırlaştırıcı nedenin gerçekleştiği cihetle, sanık hakkında 86/2. maddesi uyarınca belirlenecek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle tespitiyle, 86/3. maddesindeki ağırlaştırıcı nedenlerin bir bütün halinde değerlendirilerek yalnız bir defa artırım yapılması gerekirken, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 86/2. maddesi gereğince alt sınırdan belirlenen temel cezaya 86/3. maddesindeki birden fazla artırım maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayin edilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar ve Sonuç: Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; … Asliye Ceza Mahkemesinin 29/01/2015 tarihli ve 2014/354 esas, 2015/80 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4.maddesinin (d) bendi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, “Sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2.maddesi gereğince hükmedilen 120 gün adli para cezasının, aynı kanunun 86/3-a-e maddesi gereğince sanığın cezası yarı oranında artırılarak 180 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı kanunun 52/2.maddesi gereğince günlüğü 20 Türk Lirasından çevrilmek suretiyle sonuç olarak 3600 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına? şeklinde hükmün düzeltilmesine, infazın bu şekilde yapılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen korunmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 28.09.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.