altinoz.com.tr

Kişi, Ortak Kalorifer Tesisat Boruları Bağımsız Bölüm İçinden Geçiyor Olsa Dahi Ortak Isıtma Giderinden Sorumlu Tutulamaz

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2012/13850
Karar No : 2013/336
Tarih : 15.01.2013

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dava dilekçesinde, davalı yöneticinin yürüttüğü icra takibinde borçlu olmadığının tespiti ve ayrıca davalının %40’dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının oturduğu meskenin, öncesindeki vasfının depo olduğunu, sonrasında vasfının değiştirilerek mesken haline dönüştürüldüğü, öncesinde depo vasfında olması nedeniyle bağımsız bölümde kalorifer tesisatının bulunmadığını, bu sebeple davacının ısıtma giderlerine katılamayacağını, bu nedenle davalı yönetim tarafından davacı aleyhine yürütülen ve kesinleşen icra takibinin haksız olduğundan bahisle davacının borçlu olmadığının tespiti ve davalının %40’dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi istenmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin, özellikle bilirkişi raporunun incelenmesinde; davacıya ait bağımsız bölümde kalorifer tesisatının bulunmadığı sadece bağımsız bölüm içerisinden apartmana ait kalorifer borularının geçtiği belirtilmiş ise de anataşınmaza ait onaylı mimari proje yerinde uygulanmak sureti ile projesinde bu bağımsız bölümde kalorifer sisteminin bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır. Mahkemece mahallinde keşif yapılarak mimari proje yerinde uygulanmak sureti ile dava konusu taşınmazın ortak ısınma sistemine dahil olup olmadığı (kalorifer sisteminin ve peteklerin bulunup bulunmadığı) belirlenerek, projesinde merkezi ısıtma sistemine dahil olduğu, bu bağımsız bölümde kalorifer tesisatının, peteklerin bulunduğunun belirlenmesi halinde bağımsız bölüme düşen yakıt giderinin tamamından sorumlu olacağı, projesinde olmasa dahi fiilen yerinde kalorifer tesisatı çekilmiş, kalorifer petekleri konulmuş başlı başına kalorifer ısıtma sisteminden yararlanır hale getirilmiş olması halinde yine davacının yakıt giderinin bağımsız bölüme düşen kısmından sorumlu olacağı, projesinde mevcut olmayan ve fiilen de bağımsız bölümde bulunmayan kalorifer tesisat giderinden de ortak kalorifer tesisat boruları bağımsız bölüm içinden geçiyor olsa dahi hiçbir şekilde ortak ısıtma giderinden sorumlu tutulamayacağı düşünülmeden yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir:

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, ….01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.