altinoz.com.tr

Çatı Ortak Alandır

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/1764
Karar No : 2014/3358
Tarih : 25.02.2014

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dava dilekçesinde, 7.900 TL’nin faiz ve masraflarla birlikte davalılardan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının kömür sobası kullanması sebebiyle sık sık çatıya çıkarak baca temizliği yaptığını, çatı katındaki kiremit ve izolasyonun zarar gördüğünü, tavanda su sızıntısı sebebiyle akıntı ve rutubet olduğunu, boya badana parası 1.000,00 TL ustaya para verdiğini ancak 2009 yılında aynı durumun tekrarlandığını mevcut çatının altında çatı tahta kaplaması ve izolasyonunun bulunmadığı çatı kiremitlerinde oynama ve kırık olduğunu belirterek malzeme ve işçilik, boya badana ve önceden ödediği usta parası olmak üzere toplam 7.900 TL istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

1- )Dosya içindeki bilgi ve belgelerin, bilirkişi raporunun incelenmesinde; davacıya ait evin banyo, wc, oda ve mutfak tavanları ve yer yer duvarlarının çatıdan ve yan duvarlardan sızan suların etkisiyle rutubetlendiği ve tavanlarda akıntılara yol açtığı, çatı arasına sadece üst kat dairelerden ayrı ayrı 1×1 metrelik boşluktan çıkılabildiği gibi davacı tarafın üzerine denk gelen kısımdan da yine ayrı çıkış olduğu mevcut çatının kiremitlerinin sadece ahşaplar üzerine dizildiği, yer yer kırıkların olduğu, kiremitlerin birbirine yapışmaması neticesinde aralıkların olduğu, kiremitlerin altında herhangi bir izolasyon maddesinin bulunmadığı, çatıda 1 m2lik bir alanın bir yıl önce tamir edilmiş olabileceği, davacı tarafın dairesinde oluşan hasarın çatı tadilatının izolasyonlu bir şekilde yapılması sonucu kesilebileceği, bunun için çatının tamamen kaldırılıp tahtaların üzerine osb, bunun üzerine su izolasyonu için mebran serilmesi ve üzerine de kiremitlerin çıtalar üzerine dizilmesi gerektiği, çatı ve daire tadilatı için 6.500 TL gerektiği tespit edilmiş, davalıların çatıya zarar verdiğine dair delil elde edilememiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 4. maddesi ( c ) bendine göre çatı ve genel dam terasları ortak yerlerden sayılmış olup,anataşınmazın ortak yerlerinden olan çatının onarımından ve meydana gelen zarardan tüm kat malikleri arsa payı oranında sorumludur. Buna göre davalılar meydana gelen zarar ve çatının onarımından arsa payı oranında sorumlu tutulması gerekirken, mahkemece yerinde olmayan gerekçelerler zararın ve onarım masraflarının tamamından davalıların sorumlu tutulması,

2- )Davacı kendisini yargılama sırasında vekille temsil ettirmediği halde lehine vekalet ücretine hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 25.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.