Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı Gerekçeli Olmalıdır

 

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2017/35450
Karar No : 2017/15939
Tarih : 04.07.2017
ÖZET :
  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KARARI GEREKÇELİ OLMAK ZORUNDADIR
  • GEREKÇESİZ “MATBU” İSTİNAF TALEBİNİN REDDİ KARARI ANAYASAYA AYKIRIDIR

 

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

İlk Derece Mahkemesi tarafından, davalı işverene ait iş yerinde arıza bakım bölümünde çalışan davacının iş sözleşmesinin davalılar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle feshedildiği kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalılar istinaf yoluna başvurmuştur. Bölge Adliye Mahkemesinde, dava dosyasındaki delillerin değerlendirilmesinde ve karar gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanaat ve sonucuna varıldığı gerekçesiyle ,istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

DAVA :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı olmayan sebeple sona erdirildiğini belirterek feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalılar Cevabının Özeti: Davacının iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesi tarafından, davalı işverene ait iş yerinde arıza bakım çalışan davacının iş sözleşmesinin davalılar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle feshedildiği, kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalılar istinaf yoluna başvurmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı: Bölge Adliye Mahkemesince, dava dosyasındaki delillerin değerlendirilmesinde ve karar gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanaat ve sonucuna varıldığı gerekçesiyle ,istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı, davalılar temyiz etmiştir.

Gerekçe: Anayasanın 141. maddesi uyarınca, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Anılan anayasal ve kanuni düzenlemeler gereğince hakimin, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kararda göstermesi zorunludur. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca kanuni unsurları taşıyan bu gerekçe sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır.

Somut olayda, … Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 30.11.2016 tarihli kararında davalı vekilinin istinaf başvurusunun hangi gerekçe ile esastan reddedildiğine dair hiçbir ifade yer almamaktadır. Tarafların hukuki dinlenme haklarını ihlal etmeden usul kurallarının açık hükümlerine uygun şekilde gerekçeli olarak karar verilmesi gerekir. Aksi hal, karara karşı temyiz yollarına başvurmak isteyenin açıklama hakkını kısıtlayacağı gibi temyiz merciince kararın hukuki denetiminin yapılmasına da engel olur. Gerekçesiz bir şekilde, istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi, Anayasanın 141. maddesi ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesine aykırıdır. Bu itibarla, İstinaf Mahkemesince, anılan hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde gerekçesi olmayan karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozma sebebidir.

SONUÇ :

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.07.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın