İşçinin Beş Yıl Süre İle Maaş Almadan Çalıştığı İddiası Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/36332
Karar No : 2017/346
Tarih : 19.01.2017
KAVRAM:
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI
  • ÜCRET ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
  • İŞÇİ ÜCRETLERİNİN BANKAYA TOPLU OLARAK YATIRILMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, kıdem tazminatı ile 5 yıllık izin ücreti, 5 yıllık maaş alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı; davalı şirkette 1989 yılından beri büro görevlisi olarak aylık brüt 840,00 TL ücretle çalıştığını, son beş yıldır maaşının ödenmediğini, maaş alacaklarının toplu olarak ödeneceğinin söylendiğini ve emekli olması durumunda kendisine yardımcı olacağını ve oyalandığını, maaş alacaklarının ödenmemesi üzerine işi bırakacağını söylediğini, bunun üzerine davalı şirketin 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren devamsızlık nedeniyle 20.01.2012 tarihli Kartal 3. Noterliği ile İş Kanunu 25/2 fıkrası gereğince işe nedensiz gelmemesi gerekçesi ile iş akdinin haksız feshedildiğini, alacakların ödenmesi için davalı tarafa 12.06.2012 tarihinde Kartal 3. Noterliği ile ihtar keşide ederek alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını iddia ederek, kıdem tazminatı, son 5 yıla ait ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı; davacıya işe gelmesi için noter kanalı ile ihtarname keşide ettiğini, davacının sürekli olarak mazeret bildirmeksizin üç günden çok fazla işe gelmemesinden dolayı işten çıkarıldığını, davacının beş yıl süre ile maaş almadan çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davacı işe gelmediğini ve işi bıraktığı için kıdem tazminatı talep edemeyeceğini, davacının tüm izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi, son beş yıla ait ücretlerinin ödenmediği iddiası ile ücret alacağı talep etmiş ve mahkemece bu talep kabul edilmişse de, dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işyerinin çalıştırdığı işçilerin ücretlerini bankaya toplu olarak yatırdığı, bu paranın ne kadarının hangi işçiye ait olduğuna ilişkin dökümün ise dosya içerisine girmediği anlaşılmaktadır.

Davalı işyeri ödeme iddiasında bulunduğuna göre, mahkemenin davayı aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, ilgili banka şubesine yazı yazılarak davacı işçi adına maaş hesabı bulunup bulunmadığı, var ise bu hesaba ücret alacağı talep edilen dönemde davalı işyeri tarafından para yatırılıp yatırılmadığı, yatırılmışsa miktarı sorularak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

3-Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın