BKK 2016/9066 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29779

Karar Sayısı : 2016/9066

Ekli “Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar’ Kurulu’nca 21/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESPİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği bir Bakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile ilgili bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşar ve üst düzey yöneticilerinden oluşur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kurul kararları, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına derhal duyurulur. Gerekli görülenler basın-yayın organlarında ilan olunur ve Resmi Gazetede yayımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olağanüstü halin bir ilde ilan edilmesi durumunda,” ibaresi “olağanüstü halin bir ilde veya ülke genelinde ilan edilmesi durumunda, valilerce” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl olağanüstü hal bürosu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçe olağanüstü hal bürosu kaymakamın başkanlığında olağanüstü halin konusuna göre vali ve kaymakamın uygun göreceği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.”

“Valinin uygun göreceği kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinden, bürolara bağlı olarak görev yapmak üzere tam zaman esasına göre çalışan alt komisyonlar oluşturulabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve dördüncü fıkrasına “Büroların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve alt komisyonların” ibaresi eklenmiştir.

“İlçe bürolarının kararları vali onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, İkinci Kısım Birinci Bölüm başlığında, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın