altinoz.com.tr

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)

03 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30967

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen yedi gün içerisinde” ibaresi “9/12/2019 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.