altinoz.com.tr

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bu Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 468)

14 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30625

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 468

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 3/10/2016 tarihli ve 2016/9364 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın eki Esaslarda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Esasların yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/12/2018 TARİHLİ VE 468 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

ESASLAR

MADDE 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 3/10/2016 tarihli ve 2016/9364 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Bakanlar Kurulu Kararının eki Esasların;

a) 1 inci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (d) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanını” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” şeklinde, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) İdare: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılan Bakanlık hizmet birimlerini,”

ç) 59 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Esasların, kamu hizmet sunucularından protokol ile alımı düzenleyen 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan parasal sınır, Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesine ilişkin protokol için 60 (altmış) kat olarak uygulanır.”

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.