tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Başbakanlık Genelgesi 2017/5 – Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi

05 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30029

Başbakanlıktan:

Konu : TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi

GENELGE

2017/5

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşma” (Anlaşma) 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın onaylanması, 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve söz konusu Anlaşma 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 21 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karada ve denizde döşenecek toplam dört boru hattından müteşekkil TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi (Proje)’nin; ‘deniz bölümünde yer alan iki boru hattının tasarım, inşa ve işletimine ilişkin faaliyetlerin South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yürütüleceği hususu Rusya Federasyonu’nca bildirilmiştir. Projenin ‘kara bölümü 1’ kısmı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından inşa edilerek işletilecek olup, ‘kara bölümü T kısmına ilişkin faaliyetlerin ise önümüzdeki dönemde her iki ülkenin belirleyeceği kuruluşlarca ortak kurulması planlanan bir şirket tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.

İzleyen süreçte, Anlaşma’ya istinaden Proje kapsamında gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürütmek amacıyla bir kamu kuruluşu, arazi hakları kuruluşu olarak atanacaktır.

Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği bakımından büyük önem taşıyan Proje’nin, öngörülen süresinde ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların; süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Anlaşma çerçevesinde;

  1. Hükümetimizce üstlenilen yükümlülüklerin zamanında ve layıkıyla yerine getirilebilmesi için, Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak uygulama ve işlemlerin süratle tamamlanması,
  2. Arazi hakları kuruluşu olarak atanacak kamu kuruluşuna, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ye ve South Stream Transport B.V. şirketine, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binalı YILDIRIM
Başbakan