Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30360

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında TFRS 9 uygulamasını ve bu uygulamaya ilişkin 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin uygulanması kapsamında tanınan geçiş süreci uygulamasını tercih eden bankalar tarafından, birinci fıkrada yer alan özkaynakkalemlerine ilişkin bilgiler tablosu ile konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundaki, Çekirdek Sermaye Toplamı, Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye), Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) satırları ile sermaye yeterliliği oranlarına ilişkin satırlarda bahse konu geçiş süreci hükümleri uygulanmış tutarlar/oranlar gösterilir ve bu bilgi dipnotlarda ve kendi internet sayfalarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

TFRS 9 uygulayan bankalara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesini uygulayan bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2012 28337
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/4/2014 28983
2- 19/8/2015 29450
3- 20/1/2016 29599
4- 23/10/2015 29511
5- 28/2/2017 29993
6- 18/7/2017 30127
7- 20/9/2017

30186 Mükerrer

Bu Yazıyı Paylaşın