Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10472 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmeti İşlerine Ait Her Türlü Araç, İş Makinası, Kule, Gemi, Diğer Her Türlü Ekipman, Malzeme, Sondaj Park Sahalarının ve Müştemilatının, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar

20 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30129

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10472

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi, diğer her türlü ekipman, malzeme, sondaj park sahalarının ve müştemilatının, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine devredilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/6/2017 tarihli ve 15486 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

12/6/2017 TARİHLİ VE 2017/10472 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP)’nm sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi, diğer her türlü ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi (i’PIC)’ne, kayıtlı defter değeri üzerinden bedelsiz olarak devredilir. Devredilen servis hizmet işlerinde kullanılan taşınmazlar da kayıtlı defter değeri üzerinden bedelsiz olarak TPIC’in kullanımına tahsis edilir.

MADDE 2- (1) TPIC’in yurt içinde ve yurt dışında doğrudan sahip olduğu petrol arama ve işletme ruhsatları veya bu ruhsatlardaki hisseleri, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte TP’ye bedelsiz olarak devredilir. Yurt içindeki ruhsatların devir işlemleri 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümleri, yurt dışındaki ruhsatların devir işlemleri ilgili ülke mevzuatı kapsamında TP ve TPIC tarafından ikmal edilir.

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen hususlar, TP ile TPIC arasında yapılacak devir ve çalışma protokollerinde belirlenir.
a) TP ile TPIC arasında 20 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan işbirliği anlaşması kapsamındaki ruhsatlara ilişkin petrol gelir paylaşımı hükümleri.
b) TP sondaj, vvorkover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerinde çalışan personelin TPIC’e geçişiyle ilgili süreçler ve uygulamalar.
c) TP’nin, yurt içi-yurt dışı, onshore, offshore sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonlarına ilişkin yaptıracağı hizmetlerin ücretleri mukabilinde TPIC tarafından yapılması.

(2) Devir ve çalışma protokolleri Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, koordinasyonunda TP ve TPIC yetkililerinden oluşacak bir komisyon marifeti ile gerçekleştirilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın