Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10067 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

12 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30064

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10067

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 14/3/2017 tarihli ve 7793 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yer alan Tablo l’in “Lisanslı depoculuk yatırımları/Soğuk hava deposu yatırımları” başlıklı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Lisanslı depoculuk yatırımları 75 50 10.000.000
Soğuk hava deposu yatırımları 50 25 5.000.000

MADDE 2- Aynı Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetleri (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde ve tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, üyelerinin üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde, senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilir.

Bu kapsamda kullandırılan kredilere, üretim konuları bazında Tablo Ede belirtilen üst limitler dâhilinde %50 indirim oranı uygulanır.

ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış faiz indirimli kredi bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk tahsil ve tasfiye edilir. ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak Tablo l’de belirtilen indirimler ile bu madde kapsamındaki indirimden aynı zamanda faydalanılamaz.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın