Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ HİZMET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

mAdDE 2- (1)

Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine, yürütülen iş ve işlemler ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

Eğitim Temel Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

a) Araştırmacı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli araştırmacıyı,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Bilgisayar İşletmeni: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli bilgisayar işletmenini,

d) Çözümleyici: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli çözümleyiciyi,

e) Dağıtıcı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli dağıtıcıyı,

f) Daire Başkanı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanını,

g) Eğitim Uzmanı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanını,

ğ) Genel Müdür: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

ı) Görevli Öğretmen: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli öğretmeni,

i) İstatistikçi: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli istatistikçiyi,

j) Memur: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli memuru,

k) Millî Eğitim Uzmanı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzmanını,

l) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli millî eğitim uzman yardımcısını,

m) Mütercim: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli mütercimi,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın