Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30002

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı,”

“Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avcılık belgeleri, 31 inci maddede belirtilen şartların taşınması ve 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılarak makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın