altinoz.com.tr

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30190

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – (1) Özel avlakta avlanabilecek türler şunlardır:

  1. a) İzin verilerek üretilen türler,
  2. b) İzin verilerek yerleştirilen türler,
  3. c) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler.

(2) Avcılar, özel avlakta avlak sahibi veya işleticisinin izniyle avlanabilir. Yabancı turist avcılar özel avlakta geçici avcılık belgesiyle avlanabilir.

(3) Merkez Av Komisyonu kararıyla avına izin verilen türler, Komisyonca belirlenen avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücretinin özel avlak sahibi veya işleticisi tarafından döner sermaye işletmesi hesabına yatırılması şartıyla özel avlakta avlanabilir.

(4) Özel avlakta üretilen veya yerleştirilen türlere ilişkin ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenerek alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine yatırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/4/2016 29684
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/5/2017

30070