Ağır Hasarlı Aracı Hileyle Satan Tespit Masraflarını da Öder

 

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/23526
Karar No : 2017/10470
Tarih : 31.10.2017
ÖZET :
  • AĞIR HASARLI ARACI HİLEYLE SATAN KİŞİ TESPİT MASRAFLARINIDA ÖDEYECEK

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı, davalıdan 30/12/2013 tarihinde 37.700,00TL bedelle 2. el araç aldığını, meydana gelen arızalar üzerine aracı servise götürdüğünde, aracın ağır hasarlı olduğunun ve araçtaki ayıpların gizlendiğinin tespit edildiğini ileri sürerek, davalı tarafa ödenen 37.700,00TL araç bedelinin satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş; tespit dosyasında yapılan toplam 658,50 TL’lik yargılama giderini de talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 33.500,00TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bedel davacıya ödendiğinde aracın yasal ve fiziki olarak davalıya teslimine, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Her ne kadar mahkemece, araç satış bedeli olarak 33.500,00TL’nin tahsiline karar verilmiş ise de; taraflar arasında düzenlenen … 5. Noterliğinin 30.12.2013 tarih ve 11087 yevmiye sayılı araç satış sözleşmesinde satış bedelinin 37.700,00TL olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu miktar tarafları ve mahkemeyi bağlar. Mahkemece bu yön gözardı edilerek tanık ifadesine dayanılmak suretiyle bedel tespiti yapılması doğru değildir. Hâl böyle olunca; mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Kabule göre de, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek, hüküm tesisi gerekir. Açıklanan hususlar gözardı edilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ :

Yukarıdaki 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.713,39 TL. kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 575,00 TL harcın istek halinde davacıya iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın