Adli Sicil Kaydında Yer Alan Mahkumiyet Tekerrüre Esastır

T.C.
YARGITAY
İkinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/38422
Karar No : 2017/3318
Tarih : 22.03.2017
KAVRAM:
  • HIRSIZLIK SUÇU
  • SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN MAHKUMİYETİNİN TEKERRÜRE ESAS OLDUĞU
  • MAHKUMİYETİN TEKERRÜRE ESAS ALINMASI LÜZUMU
  • HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığa ait adli sicil kaydında yazılı olan ve tekerrüre esas alınan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilmiş 09/12/2010 karar tarihli, 2010/1041 esas, 2010/1063 karar sayılı mahkumiyetine konu suçun 5237 sayılı TCK’nın 141/1 maddesinde yazılı hırsızlık suçuna ait olduğu ve CMK’nın 253. maddesinde 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası uzlaşma kapsamına alınan bu suçtan dolayı uyarlama yargılaması yapılarak sonucuna göre sanık hakkında tekkerrür hükümlerinin uygulanması gerekeceği, ancak sanığın adli sicil kaydında yer alan Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/984 esas, 2011/30 karar sayılı mahkumiyetinin tekerrüre esas olduğu belirlenerek bu mahkumiyetin tekerrüre esas alınması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK?nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun’un 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkarılmasına, ”Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesinin28/01/2011 tarihinde kesinleşen 2010/984 esas, 2011/30 sayılı kararı ile sanığa verilen hapis cezası nedeni ile sanığın mükerrir olduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK’nın 58/6. maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” karar verilmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 22.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın