Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

18 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30395

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

MADDE 1 – 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “beşinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve altıncı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ç), (d), (e), (f) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Görevlendirme belgesi: Sınavlarda sınav görevlilerinin kimlik bilgileri, sınav bilgilerini ve görevli oldukları sınav yerlerini gösteren, görevli işlemleri sisteminden (GİS) alınan sınav yeri görev belgesini,

  1. d) Güvenlik görevlileri: ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan Protokol ile çalışma usul ve esasları belirlenen genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerini ve kamu kurum ve kuruluşları güvenlik görevlilerini,
  2. e) İl/İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu: İlgili il Sınav Merkezinde ÖSYM tarafından belirlenen rektörün başkanlığında, sınav koordinatörü ve millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde il emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla il jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu; ilgili ilçe sınav merkezinde kaymakamın başkanlığında, sınav koordinatörü ve ilçe millî eğitim müdürü, ihtiyaç hâlinde ilçe emniyet müdürü veya görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibarıyla ilçe jandarma komutanı veya görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu,
  3. f) Kimlik belgesi: Üzerinde adayın güncel fotoğrafı bulunan T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ile bu belgelerin dışında sınavın ve sınav yapılacak merkezin özelliğine göre gerektiğinde ÖSYM tarafından geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek belgeleri,”

“l) Sınava giriş belgesi: Sınavlarda, adayın T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için verilen kimlik numarası ve şifresini kullanarak aday işlemleri sisteminden (AİS) edindiği, üzerinde fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınav bilgileri, sınava giriş yeri bilgileri olan giriş belgesini,”

“o) Biyometrik doğrulama: Aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “saklama merkezlerinde” ibaresi “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “bir ve ikinci” ibaresi “birinci” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; Kimlik Belgesi ve ÖSYM sisteminden alacakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez. Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilir.”

“(6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. Sınav görevlilerinin kimlik doğrulaması biyometrikyöntemlerle de yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “saklama merkezlerinde” ibaresi “saklama/bekleme merkezlerinde” şeklinde ve “kolluk” ibaresi “güvenlik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “cep telefonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kablolu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkrasında yer alan “kolluk” ibareleri “güvenlik” şeklinde ve beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yanlışlıkla içeri girmiş olanlar, üst ve eşya araması yapılarak sınav binasına girişler sonlandırılmadan önce güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınav görevlileri, Kimlik ve Görevlendirme Belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav görevli kartını da sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak ve sınav görevlilerince Kimlik Belgesi ve Sınava Giriş Belgesi kontrol edilerek alınır.

ç) Adaylar, sınava girebilmek için Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmaz ve sınava giremezler. Her ne sebeple olursa olsun sınava alınmış olsa bile Kimlik Belgesi ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

  1. d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir.Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayanbluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.”

“f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve Salon tutanağındaki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku oluşması halinde kimliği kuşkulu aday işlemi yapılır.

  1. g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon tutanağına işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur ve adayın sınavı iptal edilir.Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz.

ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda belirtilen sürede Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların Kimlik ve Sınava Giriş Belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmaz.

(2) Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya tam teslim etmeyen adaylar, salon başkanı ve bina sınav sorumlusu tarafından tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılır ve sınavdan çıkma yasağı süresince bina sınav sorumlusu odasında bekletilir. Gerekli görülmesi halinde güvenlik görevlisinin nezaret etmesi sağlanır. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

“(6) Sınav görevlilerinin, sınav binalarına giriş kurallarına aykırı davranışları nedeniyle aykırılığın niteliğine göre süreli veya süresiz görev tercihi yapmaları kısıtlanır ve görev puanı kesintisi yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini ÖSYM Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/9/2012

28423

Bu Yazıyı Paylaşın