6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

03 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29907

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; 1/1/2017-31/12/2017TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 240
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 240
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 1.206
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı 24.140
1.206
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 120.706
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 240
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 120.706
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı 6.035.332
603.532
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı 6.034
120.706
12.070
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı 120.706
12.070
1.206
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 12.070
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi 12.070
(b) bendi 241.413
(c) bendi 6.034
120.706
(ç) bendi 6.034
(d) bendi 60.353
(e) bendi 60.353
(f) bendi 30.176
(g) bendi 6.034
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 6.034
60.353
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı 120.706
6.034
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 30.176
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 240
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 1.206 – 60.353
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 30.176 – 120.706.671


Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın