6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29824

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

b) İhraççı: Kanunun kısmen iptal edilen 13 üncü maddesi uyarınca YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarını ihraç etmiş olan tüzel kişileri ve yatırım fonu kurucularını,

c) Kanun: Sermaye Piyasası Kanununu,

ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

e) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

MADDE 4 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat uyarınca satışı yapılmamış olanlar 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde aynen, satışı yapılmış olanlar ise 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde belirlenen satış tutarları dikkate alınarak, 10 uncu maddede belirtilen nemaları ile birlikte, YTM’ye başvuran hak sahiplerine EK-1’de yer alan taahhütname ve ibraname alınmak kaydıyla ödenir.

(2) Ödeme için 5 inci maddede yer alan belgelerle birlikte YTM’ye başvurulması gerekmektedir.

Başvuru süresi ve şekli

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ödeme talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM’nin merkez adresine başvurulması zorunludur.

(2) Hak sahipleri tarafından yargıya başvurulması halinde birinci fıkrada belirtilen süreler yargılama süresince işlemez.

(3) Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) Gerçek kişi hak sahipleri için;

1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun resmi mercilerce onaylı fotokopisi,

2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,

3) Kurul ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhütname, açılan davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir onaylı sureti,

4) Fiziki sermaye piyasası araçlarının ihraççıya teslim edildiğine ilişkin 6 ncı madde çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağı veya zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan iptal kararı.

b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki belgelere ek olarak;

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri,

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

(4) YTM tarafından gerek görüldüğü takdirde ek bilgi ve belge istenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi, İmhası ve Hak Sahipliğinin Tespiti

Sermaye piyasası araçlarının teslimi ve imhası

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında başvuracak hak sahiplerinin, fiziken ellerinde bulunan sermaye piyasası araçlarını asgari olarak EK-2’deki örnekte yer alan bilgileri içeren bir örneği ihraççıda kalacak şekilde en az üç örnek düzenlenecek teslim tutanağı ile ihraççılara teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraççılar tarafından düzenlenen teslim tutanağında, sermaye piyasası aracına ilişkin tertip, grup, seri numarası, kupür değeri, kupon numarası, varsa kuponlarda eksik olup olmadığı bilgileri tereddüde yer vermeyecek detay ve içerikte yer alır.

(3) İhraççılar tarafından, teslim alınan sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak; MKK sisteminde kayıtlı olanlar için tertip, grup, seri numarası, kupür değeri, kupon numarası bilgileri elektronik ortamda MKK sistemine girilir ve giriş işleminin tamamlanmasından sonra söz konusu sermaye piyasası araçları MKK’ya teslim edilir. Sermaye piyasası araçlarının MKK’ya teslimi aşamasında EK-3’te yer alan taahhütnamenin de MKK’ya iletilmesi zorunludur.

(4) Teslim alınan sermaye piyasası araçları, üçüncü fıkrada belirtilen şekilde MKK’ya teslimine kadar fiziken tedavül kabiliyetleri engellenecek şekilde gerekli saklama tedbirleri alınarak ihraççılar tarafından saklanır.

(5) Fiziki sermaye piyasası araçları, MKK sistemine girilen bilgilerin uyumlu olması kaydıyla MKK tarafından teslim alınır. MKK tarafından teslim alınan sermaye piyasası araçları herhangi bir merasime gerek kalmaksızın imha edilir.

(6) İhraççılar tarafından teslim alınan sermaye piyasası araçlarının MKK sisteminde çeşitli nedenlerle (şirket birleşmesi, grup değişimi, nevi değişimi, sermaye piyasası aracının kendisi olmaksızın yalnızca kupon teslimi ve benzeri) kayıtlı olmayan sermaye piyasası aracı olması durumunda, birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek teslim tutanağında sermaye piyasası aracının MKK sisteminde kayıtlı olmadığına ve bunun nedenine ilişkin bilgilere yer verilir. Bu halde, teslim alınan sermaye piyasası araçları, fiziken tedavül kabiliyetleri engellenecek şekilde gerekli saklama tedbirleri alınarak ihraççılar tarafından saklanır ve bu Yönetmelik çerçevesinde ilgilisine ödeme yapıldığının YTM tarafından ihraççıya bildirilmesinden sonra ihraççı tarafından noter huzurunda imha edilir. Bu fıkra kapsamına giren sermaye piyasası araçları için hazırlanacak EK-4’te yer alan taahhütnamenin de ihraççılar tarafından YTM’ye iletilmesi zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında ihraççılar tarafından yapılması öngörülen işlemlerin usulüne uygun şekilde ve geciktirilmeksizin yerine getirilmesinden ihraççının yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

Hak sahipliğinin tespiti

MADDE 7 – (1) MKK, ihraççı tarafından teslim edilen sermaye piyasası araçlarının bilgilerini, nezdindeki bilgilerle teyit eder ve hak sahipliği ve ödeme tutarlarının tespitinde dikkate alınmak üzere YTM’ye iletir.

(2) Sermaye piyasası aracının aslının ibraz edilemediği veya hak sahipliğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde tespit edilemediği hallerde, ödeme yapılabilmesi için YTM ilgililerden mahkeme kararı talep edebilir.

(3) Fiziki sermaye piyasası araçlarının zayi olması nedeniyle mahkemeden alınan iptal kararı veya sermaye piyasası aracının aslının ibrazı üzerine talepte bulunan başvuru sahibine bir kez ödeme yapıldıktan sonra, aynı sermaye piyasası aracı için başka bir başvuru sahibi tarafından talepte bulunulması halinde YTM tarafından ikinci bir ödeme yapılmaz. İkinci başvuru sahibinin ilk ödeme yapılan kişiye karşı genel hükümlerden kaynaklanan hakları saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar

YTM tarafından satışı yapılmamış sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler

MADDE 8 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş olup da, satışı yapılmamış sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz payları aynen; kâr payları ise, 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç olmak üzere, nemasıyla birlikte nakit olarak, hak sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır.

(2) Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payları talep etmesi halinde, bu payların aynen hesaplara aktarılması YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masrafların kanuni faizi ile birlikte YTM’ye ödenmesi kaydıyla mümkündür.

YTM tarafından satışı yapılmış olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler

MADDE 9 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası araçlarının satış tutarları, satış tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz paylar ile ve 2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç kâr payı tutarları dikkate alınarak, nemasıyla birlikte hak sahibi tarafından bildirilen hesaba aktarılır.

(2) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası aracının farklı tarihlerde ve/veya farklı fiyatlardan satılmış olması halinde, hak sahibine ödenecek satış tutarının hesaplanmasında YTM’nin ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin tüm satış işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınır. Ağırlıklı ortalama fiyat, her bir satış fiyatının o fiyattan satılan miktar ile çarpımları toplamının, satılan toplam miktara bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payların satış tutarlarını talep etmesi halinde, YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masraflar kanuni faizi ile birlikte başvuru sahibine ödenecek olan tutardan mahsup edilerek ödeme yapılır.

İade edilecek nema tutarları

MADDE 10 – (1) Ödenecek nema tutarı, ilgili sermaye piyasası aracı satış bedeli ve/veya kâr payının YTM portföyüne intikal tarihinden itibaren, 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu YTM’nin fiilen elde ettiği getirinin ödenecek tutara isabet eden kısmıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Damga vergisi istisnası

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve bu işlemlerle ilgili Yönetmelik ekinde yer alan taahhütname ve ibranameler ile oluşturulacak kayıtlar ve düzenlenecek diğer kâğıtlar Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca damga vergisinden müstesnadır.

Kurulun yetkisi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın