altinoz.com.tr

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1)

16 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31010

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı yeniden değerleme oranı olan %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

İdari Para Cezaları

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun

10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2019 Yılında

Uygulanan Para

Cezaları (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt

Bendindeki Ceza Miktarları

10.000

50.000

27.901

139.542

34.201

171.050

(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 500 1.387 1.700
(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 5.000 13.948 17.097
(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 55.808 68.409
(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 55.808 68.409