Millî Eğitim Bakanlığı Genelgesi (Genelge: 2017/13-5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması)

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 16915068- 10.99-E.3653801                                   20.03.2017

Konu : 5580 Sayılı Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması

GENELGE

2017/13

Bakanlığımız gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren özel öğretim kuramlarının mevzuata aykırı fiilleri ile bu fiillere uygulanacak cezai yaptırımlar, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’nun 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 62 nci maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve fiillere uygulanacak cezaların nev’ileri değiştirilerek idari para cezalan öngörülmüştür.

5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on bir ve on ikinci fıkraları ile 7 nci maddesinin iki ve beşinci fıkralarında yer alan çeşitli fiiller idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuş, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin çeşitli hükümlerinde de idari para cezalarının nasıl uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur:

 1. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kuramlarının idari yaptırım uygulamayı gerektiren fiilleri inceleme, soruşturma veya denetim raporları doğrultusunda tespit edilecektir. 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında düzenlenen ve Bakanlıktan kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın eğitim ve öğretim yapan yerler hakkında, Valilikler bünyesinde oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca yapılacak tespitler doğrultusunda hazırlanacak rapor da yaptırım uygulanmasına esas teşkil edebilecektir. İzinsiz öğretim faaliyeti gösteren kişi veya kişilerin tespitinde, o yerin kiracısı veya mülk sahibi üzerinden araştırma yapılabilecektir.
 2. Özel okullar dışındaki özel öğretim kuramlarına uygulanacak idari para cezaları, ekte örneğine yer verilen Valilik Oluru ile karara bağlanacaktır. Söz konusu Olur örneği, özel okullara uygulanacak cezalar için kendine uygun olarak Bakanlıkça düzenlenecektir. Bakanlıkça alınan kararlar, tebliğ ve diğer işlemler için ilgili Valiliklere gönderilecektir.
 3. İnceleme/soruşturma/denetim raporlarında idari teklif ile idari para cezası teklifinin birlikte getirilmesi halinde, her iki teklif için ayrı ayrı idari yaptırım kararı alınacaktır.
 4. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre borçluya tebliğ edilecektir.
 5. Tebliği müteakip olarak tebliğ tarihi MEBBİS’te oluşturulan ilgili kısma işlenecek, tebligata ilişkin bilgi ve belgeler dosyasında saklanacaktır.
 6. İdari para cezasına karşı kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sulh ceza hakimliklerinde kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması ile idari para cezası kesinleşmiş olacaktır. Kanun yolu başvurusuna ilişkin bilgiler ile kesinleşme tarihi, MEBBİS’te oluşturulan ilgili kısma işlenecektir.
 7. Borçlu, idari para cezası kararının tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumun (özel okullar dahil) bulunduğu il valiliğine taksitlendirme talebinde bulunabilir. Borçlunun taksitlendirme talebi valilikçe değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde, taksitlendirme oluru alınacaktır.
 8. Kesinleşen idari para cezaları, tahsil için borçlunun kayıtlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir. Bu vergi dairesi, kurucu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi olup birden fazla vergi dairesi bulunan yerlerde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi daireleridir.
 9. Borçlunun kanuni ödeme süresi içerisinde ya da idari para cezası kararı kesinleşmeden önce cezayı ödemek istemesi halinde ödeme, defterdarlık muhasebe müdürlüğü veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.
 10. İdari para cezalarına ilişkin tüm bilgiler MEBBİS’te oluşturulan ilgili kısımlara işlenecek, aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu kayıtlardan kontrol edilecektir. MEBBİS’teki kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında tutulması hususunda valilikler azami dikkat göstereceklerdir.
 11. Bu Genelge’de yer almayan hususlarda 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve işlemlerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ
Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın