altinoz.com.tr

2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

11 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30562

Cumhurbaşkanlığından:

2019-2021 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’da (2019-2021) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2019-2021 döneminde ekonomi politikasının temel amaçlan; kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik değişimin gerçekleştirilmesidir.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise, para politikası hedefleriyle eşgüdüm içerisinde sıkı mali disiplin ile enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, mal ve hizmet, sermaye, cari transferler ve faiz giderlerinin azaltılması, gelirlerin arttırılması oluşturmaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında; Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilecek, kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır. Mevcut harcama programlan gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programlar uygulamaya konulacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2019-2021 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini rica ederim.

10 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Ek: 2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

Rehber için tıklayınız.