2018/11525 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

11 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30388

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11525

8/1/2002 tarihli ve 4726 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/3/2018 tarihli ve 569455 sayılı yazısı üzerine, andan Kanunun i inci maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11525 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 72- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen, ithalat ve ihracat resmi kontrolleri için alınan numune analizleri ve şahit numune analizleri hariç olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvar/enstitü/karantina müdürlüklerinde resmi kontrol kapsamında yapılan muayene, teşhis, test ve analizlerden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.’’

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın