2018/11459 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

26 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30344

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11459

Ekli “Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2018 tarihli ve 347573 sayılı yazısı üzerine, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2 /2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

OKULLARA KURU ÜZÜM DAĞITIMI PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek olan Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı kapsamında 2018 yılında anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm temini ve dağıtımına ilişkin esasların belirlenmesidir.

(2) Program kapsamında yer alan özel öğretim kurumları (anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe), öğrencilerinin dağıtımı yapılacak kuru üzüme eşdeğer miktarda kuru üzüm tüketmelerini sağlamaları halinde, velilerin isteği esas alınarak dağıtım kapsamı dışında tutulur.

Görevlendirme

MADDE 2- (1) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği; 2018 yılında anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine kuru üzüm temini ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.

Sorumluluk ve organizasyon

MADDE 3- (1) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu Karar kapsamında yapılacak alım, muhafaza, nakliye, paketleme, kiralama ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle dağıtıma ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(2) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu Karar kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek amacıyla hizmet almaya, depo kiralamaya, gerekli her tür malzemeleri almaya, araç ve gereç kiralamaya yetkilidir.

(3) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu Karar kapsamında kendisine verilen görevleri; iştirakleri, kooperatifler, birlikler veya diğer kuruluşlar aracılığıyla da yerine getirebilir.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılır.

Alım, teslimat ve dağıtım

MADDE 5 – (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda, 2018 yılı içerisinde, her öğrenciye, haftada 2 gün, 25’er gramlık paketler halinde, 9 numara kalitede olmak üzere sultani çekirdeksiz kuru üzüm, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından temin edilerek, dağıtılır.

(2) Dağıtımı yapılacak olan kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenerek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bildirilir.

(3) İllerde ilgili vali yardımcısı başkanlığında, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ile tarım kredi kooperatifleri temsilcilerinden oluşan ve kuru üzümün il içinde sevkiyat organizasyonu ile kontrolünden sorumlu “İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu (Komisyon)” kurulur. Kuru üzüm dağıtım programı Komisyonun koordinasyonunda yürütülür. Komisyonun sekretaryası il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler okul idarelerince dağıtım kapsamı dışında tutulur.

(5) Çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan kuru üzümler, Program kapsamında yer alan diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere öncelik verilmek üzere, Komisyonun uygun görüşü alınarak nakliyesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından karşılanmak üzere okul idarelerince mahallinde değerlendirilir. Okul idarelerince hiçbir şekilde dağıtımı yapılamayan üzümlerin nasıl değerlendirileceği Komisyon tarafından belirlenir.

(6) Okul müdürlükleri, talep edilmesi halinde ilçe milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla Komisyona gerekli tüm bilgi ve belgeler ile iade tutanaklarını teslim eder.

(7) Dağıtılacak kuru üzümlerin tüm aşamalarda Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sorumluluğundadır.

(8) Programın uygulama döneminde öğrencilerin kuru üzüm tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı sorumludur.

(9) Program süresince kuru üzümün teslim alınması, muhafazası ve tüketimi ile ilgili kayıtların tutulması, oluşturulacak modüle kaydedilmesi, verilerin düzenli ve erişebilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

Finansman temini ve ödemeler

MADDE 6 – (1) Bu Karar uyarınca Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilecek okullarda kuru üzüm dağıtımı programı için maliyete esas; ortalama ürün alım maliyeti, ürün işleme-paketleme, dağıtım, depolama, stok maliyeti, tanıtım masrafları ile diğer işletme giderleri toplamına % 8 oranında hizmet bedeli eklendikten sonra oluşan tutar üzerine katma değer vergisi ilave edilerek faturalandırılan toplam tutar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilgili yılda genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.

Denetim

MADDE 7 – (1) Bu Karara ilişkin denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Gerekli hallerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine ilgili diğer bakanlıkların denetim personeli incelemelerde görevlendirilebilir.

(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak doğabilecek tereddütler ilgili bakanlıklar koordinasyonunda giderilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Sağlık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın