2017/10547 Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar

17 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30157

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10547

Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/6/2017 tarihli ve 5504 sayılı yazısı üzerine, 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10547 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak kaynak tutarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 6721 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak aktarılması

MADDE 3- (1) Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerin karşılanmasına yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden 241 milyon Türk Lirası kaynak aktarılacaktır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın