2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)

17 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30041

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2017 yılında uygulanacak mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) avcılığına ilişkin esaslar ile bu avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bu gemilere Bakanlıkça belirlenen yıllık toplam av kotasının tahsisine ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak,

b) 22/5/2003 tarihli ve 4859 sayılı Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanunla üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kuralları esas alınarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bakanlık il/ilçe Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerini,

c) Balıkçı gemisi boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,

ç) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

d) ICCAT: Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunu,

e) Yetki belgesi: Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde bu Tebliğ kapsamında iş ve işlemleri yürütmek üzere gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,

ifade eder.

Müracaat ve şartları

MADDE 4 – (1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına;

a) Gırgır ağlarıyla avcılık yapmak üzere halen geçerli olan balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresine,

b) Geçerli denize elverişlilik belgesine,

c) 30 metre ve üzerinde tam boy uzunluğuna,

sahip gemisi olan, su ürünleri bilgi sisteminde kayıtlı gemi sahip/donatanları başvuruda bulunabilir.

(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına başvuruda bulunmak isteyen gemi sahip/donatanları, 17/4/2017-2/5/2017 tarihleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. Postadaki gecikmelerden Bakanlık sorumlu değildir. Müracaatta yetki belgesi ile bir örneği Ek-1’de yer alan taahhütname belgesinin noter onaylı asıl nüshası istenir.

(3) Taahhütnameyi Bakanlığa ibraz eden gemi sahip/ donatanları, gemilerine kota tahsis edilmesi halinde;

a) 1/9/2018 tarihine kadar Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de, mavi yüzgeçli orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türleri hariç olmak üzere, su ürünleri avcılığı yapamazlar. Bu türlerin avcılığı, 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35) hükümlerine uygun olarak yapılır.

b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetleri dışında yardımcı gemi hizmetinde bulunamazlar.

Müracaatı kabul edilen balıkçı gemilerine kota tahsisatına ilişkin yapılacak iş ve işlemler

MADDE 5 – (1) 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bulunacak gemi sayısı en fazla, ICCAT’abildirilen 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık planına göre Bakanlıkça belirlenen gemi sayısı kadardır. Başvuruda bulunan gemi sayısının Bakanlıkça belirlenen gemi sayısından fazla olması durumunda, mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bulunacak gemiler, başvuruda bulunan gemiler arasından noter huzurunda çekilecek kura ile asıl ve yedek liste belirlenir.

(2) Belirlenen bu gemilerin avlayabilecekleri en fazla mavi yüzgeçli orkinos av miktarı, gemilerin boy uzunlukları esas alınarak her birisi için ayrı ayrı hesap edilir. Bu hesap; Bakanlıkça 2017 yılı için mavi yüzgeçli orkinos av gemilerine verilmek üzere belirlenen kota miktarının, belirlenen gemilerin boy uzunluklarının toplamına bölünmesiyle bulunan değerin, her bir geminin boy uzunluğuyla çarpılması sonucu elde edilen miktar esasına göre yapılır.

(3) 2017 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için gemilerine kota tahsisatı yapılan balıkçı gemisi sahip/donatanları, tahsis edilen kotalarını, Bakanlıkça ilan edilen süre içerisinde müracaat listesinde yer alan bir başka gemiye noter onayıyla devredebilir.

(4) Devir sonrası kesinleşen gemi listesi Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listedeki gemilerin sahip/donatanları Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, mavi yüzgeçli orkinos özel avcılık izin belgesi başvurusunu, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine yaparlar.

(5) Bakanlıkça kota tahsis edilen av gemisi sahip/donatanları, 8/5/2017 tarihi ve saat 17.00’a kadar gemilerinin bulunduğu barınak ya da limana en yakın Bakanlık il/ilçe Müdürlüğüne müracaat ederek gemilerinin tespitini yaptırır.

(6) Tespiti yaptırılamayan veya tahsis edilen kota hakkından feragat eden gemilerin kotası, kura yedek listesindeki sıra ve bu gemilerin boy uzunluğu esas alınarak Bakanlıkça dağıtılır. Bir gemiye tahsis edilemeyecek miktarda kota kalması durumunda ise bu miktar, yedek listede yer alan sıradaki gemiye veya kurada çıkan mevcut gemilere boy uzunluğu esas alınarak pay edilir.

(7) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri ile getirilen avcılık kısıtlamaları, müracaatları kabul edilen ancak kota tahsisi yapılmamış balıkçı gemileri için geçerli değildir.

Çeşitli hükümler

MADDE 6 – (1) Kota hakkını devreden gemilerin, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile getirilen avcılık kısıtlamalarına uymamaları ve hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığını yapmaları durumunda, mavi yüzgeçli orkinos özel avcılık izin belgeleri iptal edilir. Bu gemiler, yasak avlanmayla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2020 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık sezonu başvurularına kadar mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başvurusunda bulunamazlar.

(2) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahip/donatanları, mavi yüzgeçli orkinos av kota tahsisi yapılmış olsa dahi bu haklarından yararlandırılmazlar. Bu gemilere tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos av kotasının kullandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

(3) Bakanlıktan 2017 yılında orkinos avcılık izni alan gemilere kullandırılması şartıyla su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin merkez birliklerine kota tahsisi yapılabilir.

(4) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce balıkçı gemileri adına alınmış orkinos avlanma izinleri, bu Tebliğ ile getirilen şartları taşımayan balıkçı gemilerine başvuru hakkı kazandırmaz.

Yetki ve denetim

MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer almayan konularda düzenleme yapmaya ve bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasında, bu Tebliğ ve dayanağı olan mevzuat ile belirlenen hususlara aykırı olmamak şartıyla düzenleme yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

TAAHHÜTNAME

2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) kapsamında ………… ruhsat kodlu ……………adlı gemime Bakanlıkça mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edilmesi durumunda; 1/9/2018 tarihine kadar Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de mavi yüzgeçli orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türleri hariç olmak üzere, su ürünleri avcılığı yapmayacağımı ve mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetleri dışında yardımcı gemi faaliyetinde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

                                                                                                                                      … /… / 2017

                                                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                                                      Mühür / İmza

Bu Yazıyı Paylaşın