altinoz.com.tr

Leğen Silahtır

 

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
Esas No : 2014/39565
Karar No : 2015/13420
Tarih : 15.04.2015
ÖZET:
  • KASTEN YARALAMA SUÇU
  • SANIĞIN MAĞDURU LEĞENLE YARALADIĞI
  • SANIĞIN EYLEMİNİ SİLAHLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
  • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE SANIK HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNİN BOZMAYI GEREKTİDİĞİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşüldü;

KARAR :

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1) 15/04/2014 tarihli karar duruşmasında hazır bulunan sanığın usulüne uygun sorgusu yapılıp savunması saptanmadan hüküm kurulamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Kabul ve uygulamaya göre; sanık, mağdurla tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarına ve dosya kapsamına göre, sanığın mağduru leğenle (tabak benzeri bir cisimle) yaralaması karşısında, sanığın eylemini TCK’nin 6/1-f-4 maddesi kapsamında silahla gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nin 86/2 ve 86/3-e maddeleri kapsamında kaldığı ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkındaki kamu davasının yazılı şekilde düşürülmesine karar verilmesi,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK un 321 inci maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına, 15.04.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.