altinoz.com.tr

30 Aralık 2017 Tarih ve 30286 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri