Üstten Sabit Aydınlatması Olan Billboardlardaki Afişler Işıklı Reklam Tarifesinden Vergilendirilir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 17.02.2016
SAYI : 18008620-175[ÖZG-2015-1]-19
KONU : Üstten Sabit Aydınlatması Olan Billboardlardaki Afişlerin Hangi Tarifeye Göre Vergilendirileceği hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, içerisindeki afişlerin her hafta yapıştırılmak suretiyle değiştirildiği açık hava reklam araçlarından olan ve üstten aydınlatması bulunan billboardların 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan vergi tarifesine göre mi, yoksa 6 ncı bendinde yer alan vergi tarifesine göre mi vergilendirileceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın ilan ve reklam vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun ilan ve reklam vergisinin tarifesi ile vergi tarifesinin uygulanmasında uyulacak esaslarının belirlendiği 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak en az 30 TL., en çok 150 TL., (6) numaralı bendinde ise; mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden en az 0,02 TL., en çok 0,50 TL. ilan ve reklam vergisi alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, açık hava reklam araçlarından olan ve üstten aydınlatması bulunan billboardlarda yer alan ilan ve reklamlar ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan sayılacağından, anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın