altinoz.com.tr

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Alınacak Tedbirler Arasında Sokağa Çıkma Yasağı Olmadığından Ceza Kesilemez

T.C.

ANKARA

3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2020/7884 D.İş

HAKİM: ……….

KATİP: ……….

İTİRAZ EDEN: S.

VEKİLİ: AV. M**T E****İ – AV. L***A S****Ç H***********I

KARARINA İTİRAZ EDİLEN: ………. İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İTİRAZIN KONUSU: İDARİ PARA CEZASI

İTİRAZ TARİHİ: 09/11/2020

İtiraz edilen tarafından verilen dilekçe ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Muteriz hakkında sokağa çıkma yasağı tedbirini ihlal gerekçesiyle 1593 sayılı Yasa’nın 282. maddesi uyarınca 3.150.00 TL tutarında idari yaptırım kararı uygulandığı, muterizin söz konusu karara itiraz ettiği görülmüştür.

Kararına itiraz edilen kurumdan idari yaptırım evraklarının onaylı suretleri celp edilmiş ve incelenmiştir.

Hakimliğimizce yapılan inceleme ve değerlendirmede:

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesinde: “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” şeklinde düzenlemenin bulunduğu,

1593 sayılı Yasanın 72. maddesinde: “57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

1-Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz’ı.

2- Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbiki.

3- Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bilcümle mevaddın fenni tathiri.

4- Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.

5- Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathiri.

6-Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin men’i.

7-Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar set ve tahliyesi.” şeklinde düzenlendiği,

1593 sayılı Yasanın 72. maddesinde uygulanabilecek tedbirlerin sınırlı olarak sayıldığı, söz konusu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı tedbirinin yer almadığı görülmektedir.

Benzer bir tedbire (maske takma tedbiri) muhalefet edilmesi halinde Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2020/4354 esas, 2020/14250 karar ve KYB-2020/75964 tebliğname numaralı 09.11.2020 tarihli kararında özetle: “1593 sayılı Kanunun 282. maddesinde; bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla salgın veya bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak “maske takma tedbiri/yükümlülüğü”, 1593 sayılı Kanunda açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbirlere aykırı hareket edilmesi de bu kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; “maske takma tedbirine aykırılık” eylemi nedeniyle 1593 sayılı Kanunun 282. maddesinin uygulanmasının mümkün görülmediği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 1593 sayılı Kanunun 27. maddesi çerçevesinde tedbir alınması, alınan tedbire uyulmaması halinde uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca emre aykırılıktan cezalandırılacağına ilişkin il genelinde usulüne uygun bir şekilde ilan edilmesi durumunda idari para cezasının vali tarafından tesis edilebileceği” belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile benzer bir tedbire ilişkin emsal nitelikteki Yargıtay kararı da dikkate alınarak itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair aşağıda yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- İtirazın KABULÜNE,

2- İtirazcı aleyhine tahakkuk ettirilen ……… Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 1412 idari yaptırım karar defteri sıra numaralı ve 3.150,00-TL tutarlı idari para cezasının İPTALİNE,

3- Dosya için yapılan 1 adet davetiye gideri 19.00-TL’nin kararına itiraz edilen kurumdan alınarak Hazine’ye irad kaydına,

4- 5326 Sayılı Yasanın 31/2 maddesi ve avukatlık tarifesi uyarınca hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 910.00-TL maktu dilekçe yazım ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan alınarak itiraz eden tarafa verilmesine,

5- Kararın taraflara tebliğine,

Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu kararın tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 31/12/2020

Karar Aslı için tıklayınız.