Terör Suçuna Karışan Aracın Sahibi de ‘Örgüte Yardım’ Suçundan Yargılanır

 

T.C.
YARGITAY
Onaltıncı Ceza Dairesi
Esas No : 2015/1071
Karar No : 2015/1440
Tarih : 27.05.2015
ÖZET :
  • ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ETME SUÇU
  • DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA
  • TERÖR SUÇLARI
  • SANIĞIN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA KULLANMALARI İÇİN ARAÇ SAĞLAMA ŞEKLİNDE KABUL EDİLEN EYLEMİ
  • SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLEREK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU
  • HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Sanık M. hakkında duruşmalı, diğer sanık hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR :

1- Sanık S. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde; Yapılan yargılama sonunda yüklenen silahlı terör örgütüne yardım suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün ONANMASINA,

2- Sanık M. hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;

Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Suça iştirak faillik veya şeriklik şeklinde gerçekleşebilir. Müşterek faillikte; suç işleme kararının yanında fiilin hakimiyet alanında da bulunmayı gerekli kılar. Şeriklik ise suça azmettirme veya yardım etme şeklinde tezahür etmektedir. Ceza Kanunu genel hükümler kısmında TCK’nın 39. madde de düzenlenen “yardım etme” ile özel hükümlerde TCK’nın 220/7. madde de tanımlanan örgüte yardım farklı kavramlardır. Genel anlamda yardım, suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek ve suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde manevi olabileceği gibi suçun işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak, suçun işlenmesinden önce veya işlendiği sırada yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak tarzında maddi yardımda olabilir, yardım suçunun oluşması için yardım edenin kastının bulunması ve somut bir suça yönelik olması gerekmektedir. Terör örgütüne yardım suçundan ise özel düzenleme yapılan örgüte silah sağlama (TCK 315. md.), fon sağlama (6415 s. Y. 4. md.) dışında örgüte veya örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek barınma, nakietme, istihbari bilgi sağlama, örgüt mensuplarının araştırma ve yakalanmalarını engellemeye yönelik imkan sağlama gibi her türlü yardımdır. Yardımların somut bir suça yönelik olmasına gerek yoktur.

Bu açıklamalar ışığında;

Suçta kullanılan aracın örgüt mensuplarınca gasp edildiğine ilişkin sanığın çelişkili savunmasına dosya kapsamındaki delillere göre itibar edilmemiş ise de, işlenecek suçu bilerek suça fail ya da yardım eden sıfatıyla katıldığına, silahlı terör örgütü ile arasında organik bağ bulunduğuna, terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığına dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, mahkemece de hükmün gerekçesinde sanığın silahlı terör örgütü mensuplarına kullanmaları için araç sağlama şeklinde kabul edilen eyleminin, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, kabul ile çelişki oluşturacak şekilde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ :

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz dilekçeleri ile duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasına, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal tahliyesi için müzekkere yazılmasına, 27.05.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın